Grigorij Klimov «Boží národ»

Kapitola 7. Proti Bohu a přírodě

Pokračujeme dnes naši sérii lekcí na téma Boží národ. Zabýváme se v nich analýzou toho, co se nazývá "židovskou otázkou" a pokoušíme se pomoci židovskému národu odstranit problém antisemitismu. Ze samého začátku, už v Bibli, židé tvrdí, že jsou vyvoleným národem, božím národem. V předešlých lekcích jsme dokázali, že ostatní národy s tímto tvrzením nesouhlasí a jsou přesvědčeni o opaku. Že židé jsou čertův národ. Pokusíme se tedy vyjasnit, co židé reprezentují, jsou-li bohem vyvolení, nebo jsou-li z rodu Ďáblova, jak pravil před 2000 lety Ježíš Kristus (sv. Jan 8:44).

Hlavní výčitkou, která se dává židům, je to, že prý židé se pokoušejí zachvátit celý svět. Na první pohled je to směšné: malinký národ, rozesetý po celém světě, čítající okolo 18 milionů lidí, se pokouší zachvátit planetu... Jen Korejců je po světě 6x víc a nikdo nikde neslyšel o nějakém antikorejizmu.

Ale stojí za to přečíst si pozorně historický dokument, známý pod názvem "Protokoly sionských mudrců", z kterého je jasné, že všechny sociální, ekonomické a politické problémy našeho nešťastného XX. století do puntíku probíhají podle instrukcí tohoto dokumentu.

Prostě ustrnete nad tím, jak všechny tyto nepříjemné a tragické události se odehrávají jako podle notové partitury. Než budeme pokračovat, seznamte se s jejím textem, je v příloze k našemu kurzu. První hodinu věnujte jeho transkriptu, vyveďte nejdůležitější části textu. Naučte se pracovat s originálem samostatně.

Na konci Protokolů je místo, kde se píše, jak židé se pokouší zachvátit celý svět za pomoci židovských žen. Doslovně: "Díky duchovnímu a mravnímu úpadku, za pomoci židovských žen, zamaskovaných za francouzky, italky, španělky, nejlepších nositelek rozkladu mravů vůdců všech národů".

Při zkoumání z tohoto hlediska uvidíme, že obrovské množství "knížat vezdejšího světa" má skutečně židovskou manželku.

Už jsme mluvili o tom, že sovětská vláda v podstatě se skládala z židů nebo zamaskovaných položidů, a pokud mezi nimi jako vzácnost byli nežidé, tak měli zásadně židovské manželky. Ačkoliv, divná věc, tento úkaz existuje nejen v SSSR. Děje se to rovněž na Západě. Například, dnešní prezident Francie je François Mitterrand, socialista. Ženatý s židovkou. Když budete podobně probírat všechny vedoucí politiky západního světa, dostanete zajímavý obraz.

* – Grigoriji Petroviči, degenerativní inteligenti už nám uši přecpali tvrzením, že Protokoly siónských mudrců psala carská tajná ochranka, že je to podvrh, hloupý a bez důkazů a že pouze nevzdělaní a omezení lidi mohou jej brát vážně. Ostatně takovou lahůdku už začínají vypouštět ohledně vašich "Protokolů sovětských mudrců". Prý jste ji nenapsal vy, "opilec a syfilitik", nýbrž vaše židovská milenka – Soňa...

My prověříme v praxi, je-li to podvrh, nebo ne. Chci zdůraznit, že "Protokoly siónských mudrců" se vůbec nelíbí židům. Prověřoval jsem to v několika židovských encyklopediích, každá byla mnohosvazkovou prací plná bohatých informací. Protokoly jsou v nich vždy na několika stranách, kde se židé bezúspěšně pokouší je vyvrátit. To nám říká dost o tom, že jim jdou proti srsti. Dnes vyslechneme obě strany. Budeme se držet faktů.

Začneme sociologickou statistikou. Vytahuji z mojí kartotéky kartičky na téma "Židé – smíšená manželství". Na jedné straně, lidé mají dojem, ze židé vždy drží pohromadě, isolují se mezi svými, protože smíšená manželství v židovském náboženství jsou zakázaná a židovští rabíni v tomto ohledu udělali dost práce a vynaložili velké úsilí. Ale co nám říká statistika? Statistika nám říká pravý opak.

Tak já beru izraelský žurnál "Alef" č. 285, 07.1989, nebo hebrejsky tamuz rok 5749, stránka 16. Opisuji z něho: "V některých státech, v židovských obcích USA, procento smíšených manželství dosahuje 60-70%". Hlásí to generální ředitel Konference židovských organizací USA Honlin. A dodává: "Toto procento je příliš vysoké. Stav věcí je krajně znepokojující". Přemýšlejte: Když poměr smíšených manželství je přes 60%, znamená to, že za 2-3 generace všichni američtí židé se smíchají s amerikány a budou z nich položidé. Za jednu generaci se počítá obvykle doba 25. let, kdy se začne rodit nové pokolení.

* – Ano, ale míchají se s kým?

– To je právě ta otázka. Mluvil o tom na západě známý filosof Berdiaev-Berdičevskij, kterého židé velmi a velmi milují. Tak hle, Berdiaev říkal: "Svazek Satana a Antikrista, výsledkem bude vláda knížete tohoto světa".

* – Ten samý Berdiaev, kterého sovětský akademik Lichačov studoval v zednářkém kroužku v letech 30-tých?

– Ve 20-tých. V mládí, kdy člověku kypí krev a neví s jistotou, jaká je u něj sexuální orientace, levá nebo pravá, tak on se už hrabe v zednářských přemoudrostech. Dneska Lichačev hraje značnou roli v ruské vědě, ale jako dřív stojí na těch samých pozicích, jaké byly v letech dvacátých. Vlastně za to i seděl. A dlouho tam seděl na Solovkách, ochlazoval svou kypící mladou krev.

* – Na Solovkách tedy seděli nejen ruští vlastenci, ale i náruživí zednáři?

– Ano, vězni na Solovkách byli různého druhu. Byla to věc zamotaná, tragická. Tam zemřel i můj strýc Vasja, bratr mého otce. Ten tam byl jako člověk "z byvších" [z minula, buržuj, pozn. překl.].

Pokračuji v poznámkách z kartotéky. Izraelský sionista Šimon Čertok píše v NRS z 1.9.1989: "Natalita židů v diaspoře ostře poklesla, zatímco počet smíšených manželství roste". Tak je to. Ale my vše prověřujeme. Třeba šlo o výjimku? Možná, že k tomu dochází jen v Americe, kde vše bývá jinak, než u normálních lidi? Ne, není to výjimka. Zjišťujeme, že ve Francii, ve Švýcarsku množství smíšených manželství židů také dosahuje téměř 50%. Je to ta samá věc. V předrevolučním Rusku, k smíšenému manželství s židé docházelo z církevních důvodů. Takový žid se musel nejprve dát pokřtít. Církev neuznávala sňatky mezi pravoslavnými a židy. Zato po revoluci, za sovětského režimu, tyto zákony byly zrušeny a počet smíšených sňatků u židů se rychle zvýšil a dosáhl 66%.

Tato čísla, zaznamenaná v SSSR, USA, Francii a Švýcarsku svědčí o tom, že rabínské zákazy neúčinkují. "Boží národ" neposlouchá ani svého boha, ani své rabíny. Nyní dovolte přistoupit k této otázce z druhé strany. Zde jsme už často hovořili o Berďajevském spolku Satana a Antikrista. Satanem jsou degeneráti, Antikristem jsou židé. Takže spolek Satana a Antikrista je vlastně manželství židů a degenerátů z obklopujícího prostředí, tedy žido-zednářů.

* – To znamená, že děti z tohoto manželství přejímají fyzické zdraví gojů a chorobný intelekt židů?

– Hleďte, vy mluvíte o fyzickém zdraví gojů. Zapomínáte, že pravidlem je, že do takového manželství vstupují pouze degeneráti. Například nějaký žid nebo židovka pocítili, že v nich něco tam není úplně v pořádku a rozhodli se, že to poopraví na účet gójů. Jenže normální zdraví gójové nebudou vstupovat do smíšeného manželství s židem. Židům pak zbývá jediná možnost, vstoupit do sňatku s degenerátem z okolního prostředí.

Jelikož mezi židy je šestkrát více psychicky nemocných, a tedy i výskytů pohlavní inverze různých druhů a odstínů (latentní, potlačené, odkryté), budou tyto sňatky uzavírány z vypočítavosti. Budeme tedy se zabývat smíšeným sňatky židů, sňatky z vypočítavosti. Například židovka, neschopná milovat normálně, najde si muže s perspektivou moci a bohatství.

Židé dobře znají zákony degenerace. Ví, že sestupuje s horních vrstev společnosti a že většina vládců, vůdců a knížat světa vezdejšího jsou degeneráti. Stačí tedy, aby podstrčili knížatům světa vezdejšího vhodné židovské ženy-degenerátky, a degenerátkám z vyšší společnosti podsunout muže žida. Zabývali se tím i Marx i Lassalle. Připomínám, že Karl Marx byl ženat s baronessou Jenny von Westphalen, i když byl prorokem a vůdcem dělníků a rolníků. Výsledkem tohoto manželství byly děti, z nichž polovina umřela ještě v dětství, druhá polovina skončila život sebevraždou.

Když provádíte takový plán opatrně a systematicky, můžete efektivně ovládnout celý svět. Jeho vychytralá a tajná realizace trvá už od biblických dob. Tak judeánci podsunuli perskému králi Asverovi [Artaxerxi] za ženu zamaskovanou židovku Ester, výsledkem bylo, že ona a její příbuzný Mardochej organizovali masové vraždění lidí, nehodících se židům. Bylo zabito 75 tisíc peršanů, žen i dětí. Jen se podívejte do Bible: Kniha Ester 9:16.

A teď se podívejte na tanec židovských žen kolem mužů v Kremlu. Dzeržinským začínaje a Chruščovem konče. Dovolte, abychom se podívali, jaké jsou dnes výsledky tohoto skrytého dobývání světa?

Tady mám výstřižek z židovského časopisu "Nové ruské slovo" ze 7.7.1965, v němž se ohlašuje, že židovský baron-milionář Guy de Rothschild se soudí v Paříži s vydavatelem knihy "Židé". Tato kniha známého francouzského spisovatele Roger Peyreffita, kterou vydalo seriozní nakladatelství Flammarion, měla značný úspěch.

Zde je třeba podat menší vysvětlení. Roger Peyreffite byl čestný a neskrývaný pederast, který napsal hromadu knih o homosexuálech. Byl známý spisovatel, seriozní a věřící katolík. To, co píše, je prakticky hlas rozvědky Vatikánu. Vatikán má svoji rozvědku, která tyto věci přísně sleduje. Jestliže zednáři mají svoji centrálu "B'nai Brit", středisko židovského zednářstva, které velmi pečlivě sleduje tyto věci, pak děje se podobně i ve Vatikáně. Oni taky nespí. Fakta, která přináší Peyreffite, pochází z rozvědky Vatikánu. Zdroj je velmi seriozní.

Cituji NRS: "Peyreffite tvrdí, že židé zaujímají klíčové pozice ve všech oblastech francouzského života a že většina politických, veřejných i finančních činitelů světa jsou židé. Přitom mnozí mezi nimi jsou «skrytí židé» a nikdo je nepodezřívá z jejich židovského původu". Chcete příklad? Francouzský prezident Mitterrand je ženat s židovkou [která se s ním prý rozváděla, ale když se stal prezidentem, žádost o rozvod stáhla, pozn. překl.]. Pokračuji v citátu z NRS: "Za skrytého žida pokládá i zabitého prezidenta Kennedyho". Kdo v Americe ví, že americký prezident Kennedy byl skrytý žid? Jak je to možné? A přece, byl židem po matce. Jeho matkou byla Roza Fitzgerald, a můžeme-li věřit Vatikánu, byla to židovka. Otec Kennedyho Josef byl americký milionář, který vydělal svoje miliony v jakýchsi nekalých záležitostech, ale nebudeme se v tom dnes hrabat. Během prezidentování Roosevelta Josef Kennedy byl vyslancem Ameriky v Anglii a jakkoliv je to divné, sympatizoval s Hitlerem. To bylo ještě v 30-tých letech.

Měl málem dva tucty dětí. Je pozoruhodné, že matka Roza byla nerozumně ctižádostivá. Miliony jí nestačily. Chtěla navíc slávu, a všechny své děti nutila šplhat se na Olymp vlády. Syn John se stal nejprve senátorem, potom prezidentem. To každý ví, ale málokdo slyšel o tom, že sestra byla od narození slaboduchá a defektní, jinak řečeno, úplná idiotka. Taková, že držet ji v domě bylo nemožné. A dodnes nachází se v speciálním útulku pro duševně choré. Bylo to rodinné tajemství klanu Kennedy. Co tedy dostáváme: bratr sedí v Bílém domě, sestra ve žlutém [blázince v Americe uvnitř natírali nažluto, pozn. překl.]. Někteří Amerikáni, když vidí, jak řeší otázky Blízkého východu dnešní administrace Bílého domu, říkají, že Bílý dům už dávno měl být přebarven na žluto. A rozhodují tam ti samí lidé, kteří mají prst na knoflíku atomové války.

Ve Francii se o rodinných problémech klanu Kennedy psalo dost odkrytě. Ale v USA se o takových faktech mlčí. Problém tisku je v tom, že z mouchy dokáže udělat velblouda a naopak, z velblouda dělat mouchu, které si nikdo nevšimne. Tyto fakta někdo vypustil, a je ticho. Žádné přešetřování, žádný komentář. Brzo poté Johna zabili. Tehdy se drápal na Olymp vlády druhý z bratrů, Robert. Toho také zabili. Celou tuto rodinu pronásleduje jakýsi tragický osud. Jsou v rodině narkomani a nenormální lidé.

S kým se prezident Kennedy oženil? S krasavicí Jacqueline. A dozvídáme se, ona má židovskou krev. Když prezident navštívil Francii, jeho žena v jednom z tele-interviewu vypískla, že je taky Francouzka. Francouzské noviny upřesnily: Ano, pochází z rodiny francouzských židů. Takže překládáme: skrytý položid John Kennedy ze ženil se skrytou položidovkou Jacqueline.

Atentát na Kennedyho, to je špinavá věc. A dodneška nebyla vyjasněna. Já si na to dobře pamatuju. V Greenwich Village, středisku homosexuálů a lesbiček v New Yorku, šla tenkrát divadelní hra, která se nazývala "Lady Bird". V nové inscenaci, z "Lady Mackbeth" udělali ženu vice-prezidenta Johnsona. Podle ústavy USA, vice-prezident hraje jen roli svatebního generála. Normálně žádnou moc nemá. A že Kennedy byl mladý a Johnson postarší, neměl žádnou naději si zaprezidentovat. V tom představení byla jasná narážka na to, že Johnson pouze speciálním způsobem mohl se dostat k moci. Lady Mackbeth, jak si jistě pamatujete, pobízela svého muže zabít krále a zaujmout jeho místo. A ve hře Lady Bird to samé dělala žena vice-prezidenta Johnsona.

Dobře si pamatuju, jak tenkrát ve všech amerických časopisech byla fotografie prezidenta Johnsona i s manželkou, jak v jakési synagoze dostávají medaili od rabínů. Dívám se na tu fotografii Johnsonovy ženy a vidím stoprocentní židovku.

Ke skrytým položidům Peyreffite počítá i bývalého francouzského prezidenta de Gaulla, který popravdě řečeno, trpět žida a zednáře nemohl. Dále do seznamu připisuje i britskou královnu Elisabethu a jejího muže, prince Filipa.

* – To není žádný objev. Podívejte se na prince Charlese. Typický žid.

Ano. Proč tomu tak je? Anglický královský dům, už mnoho pokolení, zachvátili zednáři. A jedině proto má Anglie dosud království. Je to ale vláda fiktivní, ve skutečnosti vládne parlament a první ministr.

Dále, v tom seznamu je i západoněmecký kancléř Adenauer. Já jsem prožil ve Východním i Západním Německu 10 let. Žil jsem tam za doby Adenauera. Jmenovala ho americká vojenská administrace. Podle svého vzhledu absolutně se Němci nepodobá. Spíše na nějakého míšence mongola s tatarem.

V seznamu je i celá švédská královská rodina. Je to stejná historie, tam už po několik generací, okolo 200 let, jsou všichni zednáři.

* – To by znamenalo, že když revoluce bouraly trůny, nechaly na pokoji pouze ty rodiny, které měly ujednání se zednáři?

– Tak jest. Dnes jsou to zednářské rodiny, kde vše jde podle formule spolek Satana a Antikrista. Zednáři jaksi probili díru, do které potom nalezli židé.

Mezi takové skryté židy se počítá španělský diktátor Franco a kubánský diktátor Fidel Castro. Zde mohu dodat, že Peyrefitte, a tudíž rozvědka Vatikánu, mají absolutní pravdu. Ověřil jsem si to jinými zdroji. Franco byl z rodiny čistokrevných židů-konvertitů, jak po matce, tak i po otci. V době, kdy žida vyháněli ze Španělska, jim dali na výběr: buď opustit zemi, nebo přijmout křesťanství. Tehdy část židů přijala křesťanství. Ostatní židé je nazývali marany, to jest sviněmi. Takže jak po otci, tak i po matce, Franco byl maranem, španělským židem-konvertitou. Ostatně byl malého vzrůstu a velmi kruté povahy, s jasně projeveným Komplexem vlády. Obyčejně právě takoví lidé přichází k moci.

* – A tento čistokrevný žid před svou smrtí obnovil španělský královský trůn. Perlička z historie: Židáček si trochu povládne a před smrtí daruje trůn zákonnému následníku z královské rodiny...

– Tak je to. I smích i hřích.

A pár slov o kubánském diktátorovi Fidelu Castrovi. Oficiálně potvrzuji data vatikánské rozvědky. Castro byl po matce položid, podle izraelských zákonů byl žid. Castro je komunista a současně zednář. Kuba byla jednou z mála zemí socialistického tábora, kde nechali fungovat zednářské lóže. Jeden ruský duchovní mi vyprávěl, že jezdíval na Kubu a byl v těchto zednářských chrámech. Hlavní zednář na Kubě je sovětský žid z třetí emigrace. Jenže to už musí být povídačka. Sovětský KGB to asi přehnal. Nějaký židáček ze Sojuzu že by byl hlavou kubánských zednářů!

Bratr Fidela Castra, Raoul, je ministr obrany a zcela neskrytě pederast. O tom nejednou psal americký tisk. A tento pederast se nakonec oženil, no, s kým se oženil? Správně, Raoul Castro se oženil s položidovkou. Jeho žena je na polovinu kubánka, na polovinu polská židovka. Nazývá se Wilma Espin. Po revoluci byla náčelnicí kubánské milice a osobně odstřelovávala kontrarevolucionáře. Před revolucí byla známou prostitutkou.

* – Když bratr Raoul je pederast, tak sám Castro, komunista a zednář, bude asi taky pederast.

– Ano. Nedávno v "Novém ruském slově" upřesnili, že Castro je nejen pederast, ale i kastrát. Když bojoval proti diktátoru Batistovi, upadl do zajetí a Batista ho nařídil vykastrovat. Ještě předtím dokázal se oženit. Jeho žena pak utekla do Ameriky, syn Fidelio nejprve studoval v SSSR a potom také utekl. Do Španělska. Tady máte portrét diktátora Kuby.

* – Ke skrytým židům je možné přidat i vraha Izraele číslo jedna, Muamara Kaddafiho.

– Ano, je to skrytý položid. Jeho bratr žije v Izraeli. Muamar Kaddafi, za doby svých studií v Egyptě, nějaký čas pobýval v blázinci. To vám doplňuje portrét libyjského diktátora.

Cituji dále: "Jako důkaz židovského původu některých skrytých židů, Peyreffite uvádí životopis jejich předků a jejich židovská jména". Ohledně de Gaulla, autor se odkazuje za prohlášení samého generála v Bonnu, že měl německého předka jménem Kolb. Ale Kolbové byli představitelé italských židů. Ti se kdysi vkradli do Německa a potom sám prezident zjišťuje, že je jejich příbuzným.

Mezi skryté židy Peyrefitte řadí také známé antisemity, jako francouzské spisovatele Maurrasse a Léona Daudeta, jakož i velikého Inkvizitora Španělska Torquemada.

Avšak když zkusíte se podívat do amerických encyklopedií, tak to tam nenajdete. Tam bude heslo Inkvizice, tam budou tupit Torquemadu, ale ani slovíčko o tom, že byl položid a dokonce byl obřezán.

I když židovský časopis NRS nazývá tuto knihu antisemitskou, baron Rothschild proces prohrál, navzdory svým milionům. Peyrefitte měl tedy pravdu a informace vatikánské rozvědky nebyla vyvrácena.

Dovolte podívat se, co na toto téma říká židům sám jejich bůh Jehova ústy proroka Isajáše: "Také přijdou k tobě s ponížením synové těch, kteříž tě trápili, a klaněti se budou k spodku noh tvých... Nebo ssáti budeš mléko národů, a prsy králů ssáti budeš". [Izaiáš 60:14-16] Takže židé znali vše, o čem spolu hovoříme, už v době biblické.

Začali jsme s prověřením informace, že židé chtějí zachvátit celý svět, a nyní už sami vidíme, jak to dělá: Pomocí smíšených manželství, prostřednictvím židovských žen.

Teď dovolte, projdeme nejkritičtější období historie našeho ošklivého XX. století, druhou světovou válku. Kdo vedl ty boje, které stály lidstvo 50 milionů lidských životů?

Na straně Sovětského Svazu válku vedl J. V. Stalin, kavkazský položid. Stalinovým protivníkem byl Hitler. Když jsme proti němu bojovali, my všichni jsme se domnívali, že to byl Němec. Po válce jsme se dozvěděli, že ve skutečnosti byl ze čtvrtiny žid. Jestli vám to nestačí, že byl 1/4 židem, mohu dodat, že celá Hitlerova vláda měla smíšenou židovskou krev. Takže Hitler nebyl výjimkou, nýbrž pravidlem. Jeho náměstek ve straně, Rudolf Hess, byl položid. Náčelník SS Himmler také. Náčelník služby bezpečnosti SD Reinhard Heydrich byl ze 3/4 žid. Heydrich byl jednou z nejinteligentnějších, nejzlověstnějších osob ve vládě a měl před sebou budoucnost. Právě proto poslali Angličané svoje teroristy, aby ho zabili.

* – Grigoriji Petroviči, takže vlastně máme obvinění stejného druhu: Rusy obviňují v uskutečnění krvavé revoluce, Němce obviňují v zločinech, které ve skutečnosti nařizovali židé se smíšenou krví. Vina Němců v rozpoutání druhé sv. války je další zkazka, další zednářská lež.

– V tom to i spočívá. Jenže světový tisk mlčí. Jen zřídka někde prosákne pravdivá informace, která je ignorována nebo pečlivě rozmazána a utopena mezi jinými. O tom jsme už dostatečně mluvili v páté lekci druhého cyklu pod názvem "Rudá kabala". Tam probíráme Kardelovu knihu: "Adolf Hitler – zakladatel Izraele".

Stejně, jako je nespravedlivé obviňovat ruský národ v barbarství spáchané za revoluce 1917, tak je nespravedlivé dávat vinu za druhou světovou válku jen německému národu. Vina v tom všem neleží na ruském a na německém národě, ale na tak zvaném "Božím národě". Druhou světovou válku vedl kavkazský položid Stalin s německým čtvrtino-židovským Hitlerem. Němce rovněž obviňují v zavraždění všech polských židů, ale kdo byl guvernérem v Polsku v té době? Guvernérem v okupovaném Polsku byl Hans Frank, to byl také položid. Takže položid Frank je zodpovědný za zničení židů v Polsku. Výsledek je, že židé uvařili tuto kaši, a vylízat ji nechali jen Rusy a Němce. Německo ještě dnes platí kolosální kontribuce Izraeli. Dodnes zaplatili už 40 miliard dolarů [k roku 1989, pozn. překl.].

* – Po takovém úspěchu, Izrael by také mohl obvinit kavkazského položida Stalina za zabití židů-trockistů a žádat platit Izraeli kontribuci od ruského národa. Vlastně k tomu možná směřujeme...

– Máte pravdu, je to absurdní. Pokračujeme: Stalin byl položid, Hitler smíšená krev, ale jak jsme na tom s demokratickým Churchillem? Myslím, že jen málo Angličanů vědělo, že Churchill byl položid. Bylo to státní tajemství Anglie.

* – Stejně jako mnozí Angličané dodnes neví, že Churchill byl také pederast.

– No dovolte, to je i pro mne novinkou!!

* – Grigoriji Petroviči, já mám doma knihu, která opakuje slova Churchillovy matky o tom, že měl "sexuální zkušenosti" s muži. V té knize je také portrét ženy prezidenta USA Roosevelta, Eleonory Roosevelt a tvrzení, že byla 100% lesbičkou. Přetiskuje se tam dobrá stovka dopisů od Eleanory svojí lesbické družce.

– Tento námět je nevyčerpávající a současně i zakázaný.

* – Jakmile se začneš zajímat o "boží národ", nevyhnutelně se narazíš na pederasta nebo lesbiánku.

– Ano. Je v tom jistá zákonitost. Otcem Winstona Churchilla byl zchudlý anglický lord, který se ženil s bohatou židovkou z Brooklynu jménem Jennie Jerome. Ve svých memoárech Churchill píše, že byl nedonošené dítě, narodil se o 6 týdnů před ohlášeným porodem. Můžeme hned říct, že je to bionegativní člověk, v normálních podmínkách by prostě nepřežil.

* – To je zábavné. Anglii tedy vládl pederast a nedonošenec?

– Ano, pokud nazýváte věci skutečnými jmény.

Malá charakteristika Churchilla. Cituji:

"Chodil do soukromé elitní školy, kterou od prvního okamžiku nenáviděl, jakmile se tam objevil. Učil se špatně, byl nejhorší ze třídy. Vychovatel, učitelé a dokonce i jeho rodný otec ho pokládali za nepříliš chytré, ba co víc, duševně zaostalé dítě" (NRS 6.2.1987).

A mohu ještě k tomu všemu dodat, že Churchill byl zrzavý.

* – Tedy, musím upřesnit, Anglii vládl hloupý, ryšavý, nedonošený pederast.

– Ano. To nám vychází. Chcete-li někoho přezkoumat ohledně degenerace, musíte vždy začínat prohlídkou rodinného rodokmenu. Churchill měl dvě dcery: Saru a Dianu. Jméno první dcery silně páchne židovstvím, zatímco jméno Diana bývá jedním z nejoblíbenějších jmen lesbičanek. Tato Diana Churchill dlouhou dobu pracovala v dobročinné organizaci, která se pokoušela přesvědčit lidi, kteří se pokusili o sebevraždu, aby to nedělali. Ale potom Diana sama skončila svůj život sebevraždou. To je jedna větvička na rodokmenu sira Churchilla. Druhá dcera Sara byla chronickou alkoholičkou. Nejednou byla zatčena během piteckých orgií. Chorobný alkoholismus je příznak psychosexuálních problémů.

Mám knihu "Liščí hry". Napsal ji žid Vladislav Farago, který pracoval za války v americké rozvědce. V té knize píše, že sestřenicí Churchilla byla nějaká Daisy, vnučka žida Singera, toho samého, který v USA patentoval šicí stroj a stal se milionářem. Potom tento žid Singer odjel do Anglie, kde provdal svoje dcery za členy evropské aristokracie.

Když jsem byl malý kluk, měl jsem babičku Kapitolinu Pavlovnu, která šila na šicí mašině firmy Singer. Tehdy jsem myslel, že to byl německý výrobek. Tedy nic takového. Jejím vynálezcem byl americký žid Singer. On byl vlastně obchodním cestujícím, který prodával první šicí stroje. Jenže tyto stroje špatně fungovaly kvůli nějakým nedomyšlenostem ve špulce. Tehdy Singer zapatentoval svoji universální špulku a prodavač se změnil na milionáře. Poté si zajel do Anglie provdávat dcerky za aristokraty.

* – Grigoriji Petroviči, chtěl bych říct pár slov na obranu normálních a zdravých aristokratů. Výsledek těch revolucí, anglické, francouzské, ruské, bylo vyvraždění zdravé aristokracie. Zdravá aristokracie vedla národy a zachraňovala je od špíny a moru, zatímco větší část aristokracie upsala se Ďáblu. Ta zůstala dožívat. Tito vyrozenci-aristokrati, smíšeni s židy, dávají špatný dojem o aristokracii jako celek. Ale aristokrati-vlastenci ve své době existovali.

– Ano, aristokracie je dvojaká záležitost. Proto se i říká, že Ďábel má vždy dvě tváře.

Bojím se duše mojí obojaké...
Hledám spásu u Krista,
Ale zezpod masky licoměrné
Smějí se lživá ústa.

To je z básně od Bloka, který umřel ve stavu úplné ztráty rozumu. Jak vidíte, i on znal tyto věci.

Nu, nebudu vám tu jmenovat všechny manžely Sáry Churchillové. Ale řeknu vám aspoň to, že polovina jejích manželů skončila sebevraždou.

Prasynovec Churchilla, třicetiletý James Spencer-Churchill byl zatčen a souzen londýnskou policií v aféře prodavačů narkotik; měl u sebe kokain za 71 tisíc dolarů a 3 pistole. To bylo jeho už druhé zatčení kvůli narkotikům, podle "Daily News" (16.12.1985). Na fotce tento vnuk vypadá jako žena. Dlouhé vlasy jak u pederasta nebo hippie. Obličej degeneráta. Je synem a následníkem hraběte Marlborow.

Ještě jedna zajímavá informace o Churchillovi. Jakási K. Sheridan, jeho příbuzná po matce, roku 1920 přijela do Moskvy. Byla to sochařka a přijela dělat busty v Moskvě. Busty koho, podle vás? Hádejte! Lenina a Dzeržinského! Tou dobou byl Churchill prvním lordem Admirality. Ostře vystupoval proti bolševikům, ale jeho příbuzná, ta samá Sheridan, anglická aristokratka s příměsemi židovské krve, spěchá zvěčnit svými sochami ty nejkrvavější bolševiky...

Otec Winstona Churchilla, Randolph Churchill, zemřel v r. 1894 od progresivní paralýzy, rozvíjející se po nevyléčené syfilitické infekci. Matka Winstona Churchilla, rozená Jeanette Jerome, byla židovka z Brooklynu, dcera amerického milionáře. Tato brooklynská židovka byla známa svými nesčetnými zápletkami se všemi, na které padla, a to nejen před, ale i po svatbě s lordem Randolfem Churchillem, princem Waleským, budoucím králem Eduardem VII počínaje. Tato informace je vzata z knihy Douglase Reeda "Spor o Sionu", Johanesburg 1986, str. 266. Bohatá degenerativní brooklynská židovka se vdala za zbídačelého anglického lorda. Lze říct, že to byl sňatek dvou bionegativních lidí.

V Goebbelsových denících, které byly publikovány v Západním Německu r. 1987, Goebbels nazývá Churchilla rovnou "degenerativním géniem". Sám Göbbels byl zrovna takovým degenerátem: čtvrt-židem. Kulhal s "koňskou stopou", byl malého vzrůstu a velmi ošklivý. Říká se "rybář rybáře vidí zdaleka". Podívej se do izraelského žurnálu "Alef" ze 7.06.1988, str. 33.

A co nám hlásí čínská rozvědka? Cituji: "Matka Churchilla, Američanka Jeanny Jerome byla nymfomankou a měla přes 200 milenců". Hlásí mi to bývalý major čínské rozvědky.

Takže vidíte, bereme různé zdroje informací, ale všechny se shodují v tom, že i třetí hrdina veliké čtyřky, která rozhodla o osudech lidstva po druhé světové válce, byl rovněž položid a vyrozenec.

Podíváme se na čtvrtého z této velké čtyřky, na Franklina Roosevelta, prezidenta USA. Všechny zdroje hlásí, div ne s hrdostí, že byl zednář. Ale my už víme, že zednáři jsou tajné spolky homosexuálů. Ženil se Roosevelt s lesbičankou. V Americe nyní se vydávají knihy, ve kterých se píše otevřeně, že jeho žena byla lesbičankou.

* – Ona to dělala zcela otevřeně, přímo v Bílém domě. Žila se svojí milenkou v jejich oddělené ložnici.

– Rod Rooseveltův začal holandský žid Klaus Martenzen Rosenveld. Ženou Klause byla židovka Jeannet Samoel. Do Ameriky připluli r. 1682. Tuto informaci jsem obdržel od Carnegy Institute, kde sestavili rodokmen Rooseveltů 7.3.1931. V "New York Times" (14.3.1935) sám Roosevelt říká: "Je docela možné, že moji dalecí předkové byli židé". Ta samá historie přichází i s jeho syny. Mnozí z nich se ženili s židovkami.

Nejstarší syn prezidenta Theodora Roosevelta byl James Roosevelt. Když u čtvrté manželky Jamesa Roosevelta, Mary Winski-Roosevelt, se narodilo jejich první dítě, dcerka jménem Rebecca Mary, u něj to bylo už sedmé dítě ("Times magazin", 26.4.1971, str. 68).

Jedna z žen Jamesa Roosevelta, Clarisse, ve věku 52 let bodla Jamese nožem do zad. Jí posadili do psychiatrické kliniky, on podal žádost o rozvod. Zde vidíte rodinný život staršího syna prezidenta.

Druhý jeho syn Franklin Roosevelt junior, 55 let, asistent ministra obchodu USA, v třetím manželství se ženil s židovkou Felicií Warturg-Sarnov, 42 let, nástupnicí bankovního domu Warburgů, vdovou Sarnovou, prezidenta společnosti RCA.

* – Sarnov byl zakladatel a vynálezce televize. I on byl možná ženat s židovkou?

– Byl. Takže u Rooseveltů soustavně vstupují v smíšená manželství s židy. Bývalá žena Franklina Delano Roosevelta mladšího byla Ethel Dupond – jedna z nejbohatších dědiček na světě. Ethel skončila život v 49 letech sebevraždou, oběsila se. Tu máte tiché rodinné štěstí... S Rooseveltem mladším měla dvě děti a z následujícího manželství ještě jedno dítě. S druhým mužem se také rozvedli a až do samého dnu sebevraždy žila v "domě oddychu", přesněji v blázinci pro vysokou společnost ("New York Times", 16.5.1965).

Matku prezidenta Roosevelta nazývali Sárou, otec jeho ženy, Eleanory Rooseveltové, byl těžkým alkoholikem a umřel od zhoubného nádoru mozku. Eleanora i Theodor Franklin byli bratranec a sestřenice, takže jejich sňatek bylo krvesmilství. Jak u faraonů...

Americký žurnál "Parade" hlásil, že po smrti prezidenta Roosevelta, Stalin naléhal, aby otevřeli jeho hrob, aby mohli vidět, že Roosevelt nebyl otráven. Při otravě obličej se silně změní. O tom nám hlásí syn prezidenta, Elliott. Byla za tím účelem vznesena oficiální prosba Stalinova prostřednictvím sovětského vyslance v Americe. Ale soudě z mnoha skutečností, Roosevelt, jako většina starých degenerátů, trpěl stařeckou demencí. Už během Jaltské konference, kde se řešily osudy poválečného světa, Roosevelt byl prakticky živou mrtvolou. Neslušelo se, aby znamenitého amerického prezidenta, který byl čtyřikrát zvolen, převáželi z Bílého domu do žlutého [blázince]. A proto Stalin pomyslel, že ho možná bratři-zednáři prostě přiodpravili.

* – O tom píše Reed v "Sporu o Sioně". Prý tělo nebylo vystaveno v rakvi, a hrob chránila armáda, když ho vezli na hřbitov. Potom vojáci několik měsíců stáli jako ochrana u hrobu, aby nebyl otevřen.

– Skutečně, bylo tam dost divných věcí.

Hle, ještě jedna zajímavá informace. Svého času, prezident Roosevelt zasedal vedle Trockého v americké lóži B'nai Brit. B'nai Brit je centrála všesvětového židovského zednářství. Trockij byl zednářem 33. stupně a Roosevelt byl také zednářem 33. stupně. Takže v mládí, když před revolucí Trockij žil v New Yorku, oba zasedali v jedné lóži.

V knize "Bez příkras", vydání New York 1988, autor Shelly Ross, americká židovka, popisuje na deseti stranách a se všemi podrobnostmi, že žena prezidenta Franklina Roosevelta Eleanora byla lesbičanka a lesbianičila s Laureenou Heacoq, která nosila i mužské obleky a kouřila cigáry. Napsaly si vzájemně přes 3.000 lesbických milostných dopisů. Ne každý muž s ženou dokážou si poslat tolik dopisů. Kromě toho, vyměnily si prsteny a obě žily v Bílém domě.

Prezident Roosevelt, částečně paralyzovaný, tou dobou spal s jakousi jinou ženou. Zkrátka, z Bílého domu si udělali bordel. Franklin Roosevelt měl ještě jiné milenky, kromě ženy-lesbičanky Eleonory. Leonora žhavě lesbianičila, bylo jí už přes 40, a některé její lesbické dopisy čítaly po 14 stránkách.

* – Nedávno běžel na 13. kanálu dokumentární film o Eleonoře Roosevelt, která tam úžasně připomínala Naděždu Krupskou. K neodlišení. Stará škaredá degenerátka s koňským chrupem.

– V dnešní lekci jsme společně studovali 4 největší vůdce světa z doby druhé světové války a ověřili jsme si, že všichni měli částečně židovskou krev. To znamená, že biologicky, v duši, byli už degeneráty-internacionalisty, ale zevně, vydávali se za představitele svých národů. Takovýmto způsobem, jaksi z pozadí, židé zahájili a řídili 2. světovou válku, která stála lidstvo 50 milionů lidských životů. Spravovali pak tuto válku všude lidé se smíšenou židovskou krví.

* – Měl tedy pravdu židovský prorok, když řekl, že židé mají nadání na zlo, ale dobro tvořit neumí.

– Ano. Byl to prorok Jeremiáš. Řekl o židech rovnou: "Moudří jsou k činění zlého, ale činiti dobře neumějí" (Jeremiáš 4:22).

* – Světová válka to názorně potvrdila, potvrdila to i židovská vláda SSSR. Sovětský Svaz byl modelem, prototypem toho, co židé připravovali pro celé lidstvo.

– Ano, sovětský režim byl ve skutečnosti židovský režim.

* – Miliony nejlepších lidí bylo zabito, celé generace rozervány a oklamány. Dnes znovu se pokouší všechny lidi poštvat se vzájemně jeden na druhého; Rusy s Litevci a Ukrajinci, Armény s Ázerbajdžánci. Na zlo, to oni jsou, na to mají umění ďábelské. Nic dobrého od nich není, a zřejmě nebude...

– Ne nadarmo o ďáblu degenerace se říká, že je nepřítelem lidského rodu. Ale i žida mnozí nazývají – nepřátelé lidského rodu. Je zajímavé, že obě definice jsou shodné. Vzpomeňte na politickou závěť Hitlera, jak před smrtí nazýval židy otravitely všech národů. Židé už dávno se pokouší vládnout celému světu za pomoci degenerace, Berdiaevského "svazku Satana a Antikrista, výsledkem čehož nastoupí vláda knížete tohoto světa, to jest Ďábla".

* – Grigoriji Petroviči, to všechno jsou teoretické úvahy, které jsou nad hmotným světem. Ale jaký praktický vývod můžeme udělat vzhledem k dnešním událostem, k glasnosti a perestrojce?

– Mám-li odpovědět krátce, je nutno udělat to, co dělali senátoři Římské říše. Oni žida velmi, velmi omezovali. Zakázali židům mít jakoukoliv státní funkci. Nesměli být soudci, členové senátu... Zajímavé je, že to bylo v době rozkvětu Římské říše. To samé probíhalo v dobách rozkvětu Otomanské říše. Tam také židé byli stroze omezováni. K žádné státní službě žida nepouštěli. Židovské myšlení ohledně státu bylo vždy negativní. Socialismus, komunismus. Poštvat nižší třídy na vyšší a hřát si přitom ruce. Proto je nutno jim sebrat všechny posty, ve kterých mají možnost působit na osud národa.

Na závěr chci vám citovat slova znamenitého maďarského skladatele Franze Liszta:

"Nastane chvíle, kdy všechny křesťanské národy, mezi kterými žijí židé, si položí otázku: máme je stále trpět, nebo je deportovat? Je to otázka stejně vážná, jako otázka, chceme-li život nebo smrt, zdraví nebo nemoc, sociální klid nebo neustálou vřavu".

Lépe to říct nelze.


Další kapitola
Přejít na OBSAH