Podstata problému

Interview u příležitosti osmdesátin autora


01. Co je to komplex vlády a komplex vůdce?

02. Jak je možno objevit degeneráta?

03. Co myslíte, existuje mnoho degenerátů?

04. Jak můžete vědět, že nejste sám degenerát?

05. Proč nevyjít z předpokladu, že jsme všichni degeneráti?

06. Jaký je váš názor na Mezinárodní valutový fond?

07. Co myslíte ohledně Jelcina a jeho komandy?

08. Může mít Rusko normální vládu?

09. Co myslíte o bojovnících za čistotu krve?

10. A co myslíte o založení „Nového Národa”?

11. Jaký je váš vztah k náboženství?

12. Ale já jsem myslel náboženství jako předmět výuky...

14. Jaký je váš názor na zednářství?

15. Existují také dobří zednáři?

16. Váš názor o antisemitech a jejich boji s židy?

17. Existuje podle vás celosvětový komplot?

18. V čem vidíte hlavní úkol vašich přednášek?

19. Mohou mít degeneráti děti?

20. Co myslíte, je soudruh X degenerát?


– Grigoriji Petroviči, vy se zabýváte lidmi zvláštního typu, lidmi s komplexem vlády, už víc jak 50 let. Co je to za lidi? Co je to "komplex vlády"? Co je to "komplex vůdce"? V čem spočívá podstata problému?

Když se blízcí příbuzní žení mezi sebou, jejich děti budou degeneráti. Je to starý, všeobecně známý fakt. Proto naše církev nedovoluje se ženit mezi příbuznými. Až do šestého kolena. Jestliže nějaká skupina náboženských lídrů rozhodne jednat opačně a začne povzbuzovat taková manželství nebo dokonce zakazovat manželské svazky mimo svoji sektu, bude tato sekta za 4-5 generací plná degenerátů.

A znáte snad nějakou sektu, která zakazuje smíšená manželství a dělá to už několik tisíciletí? Správně. Všichni známe takovou sektu.

Mnozí degeneráti mají výjimečné schopnosti. Například, neuhasitelnou touhu po dominaci, nenormální, přímo patologickou potřebu být vždy šéfem. Mnozí z nich zjevně a nenasytně touží po vládě. Tito degeneráti sami sebe pokládají „za vyvolené, za elitu”, ale současně se cítí „persekvovaní” a „pronásledovaní”. Vždyť „mánie velikosti” a „mánie pronásledování” jsou dvě rodné sestry. To jsou fakta veřejně známá.

Teď to prostudujme na vyšší úrovni – pomocí Vyšší Sociologie (degenerologie), v které pracuji už víc jak půl století.

Prakticky všichni světoví vůdci mají ostře vyhrazený vrozený komplex vlády. Tento komplex je výsledkem potlačeného sadismu, který bývá spojen s latentní homosexualitou.

Komplex latentní homosexuality Lenina ("komplex vůdce") byl pečlivě studován v CIA koncem 40-tých a začátkem 50-tých let. Tyto přísně tajné vědecké práce nesly zakódovaný název „Hardvardský projekt”. Pracoval jsem tam ve výzkumné skupině a setkal se poprvé s tímto námětem. Libovolná, dobře organizovaná skupina lidi, obeznámená s touto zakázanou prací, je schopna objevovat a přivádět do vlády budoucí lídry jako loutky na světové šachovnici. Je pochopitelné, že vůdci sekty degenerátů mají tento problém vyzkoušený na vlastní kůži. Jelikož hrají tuto hru už několik tisíciletí, mají obrovskou výhodu před těmi, kteří vstupují do hry naslepo, bez zkušeností, bez přípravy.

Všichni jsme viděli v televizi, jak 5-6 ošetřovatelů mělo co dělat, aby ovládli jednoho neduživého blázna. Síla, kterou projevil, nám dává představu o tom, jakou energií disponuje pološílený sadistický degenerát, ovládnutý touhou po moci.

Takoví lidé jsou zbraně masového ničení. Dneska už mnozí znají princip výroby atomové bomby, ale jen velmi omezený kruh má znalosti, nutné k její realizaci, jakož i možnosti, dopravit bombu na stát, který má být zničen. To samé platí o znalostech Vyšší Sociologie. Degeneráti však mohou zničit zvolený stát snáze, než jaderná zbraň. Jsou téměř stejně efektivní a nebezpeční, jako biologická zbraň.

"Degeneráti" zpravidla nenávidí normální lidi. Vždyť „ďábel nemůže milovat a nemiluje lidi, kteří milují”. "Ničemné degeneráty" sadisticky raduje pohled na pološíleného lídra-degeneráta, kterému dopomohli k vládě v jednom státě, když vede válku s druhým pološíleným sadistou-degenerátem, kterého přivedli k moci v druhém státě. Miliony a miliony normálních lidí při tom hynou k zábavě a sadistickému uspokojení těchto lídrů degenerativní sekty.

Ptáte se mne, jak je možno přivést degeneráty k vládě? Dělá se to přes "zednáře". Zednáři, Illumináti, Rotary a tak dále („jmen máme celé legie, pravili běsové Jemu”) – jsou to různé kluby, kde degeneráti pečlivě zkoumají jednání potencionálních kandidátů. Při potvrzení příznaků homo-sadistických, začínají je strkat na cestu, která vede ke kormidlu.

Začátek stránky


– Jak je možno objevit degeneráta?

– Než odpovíme na tuto otázku, definujme nejprve, co je to "degenerace".

Hned z počátku chci upřesnit, že sám termín degenerát budeme používat jako čistě medicínský termín, nikoliv jako nadávku. Ti z vás, kteří nesnesou takový ošklivý výraz (a setkal jsem se za 50 let s takovými často), mohou použít ruské slovo vyrozenec, prý to pomáhá. Opakuji, degenerátem může být i tichý, dobře vychovaný profesor estetiky na místní fakultě.

Degenerace je proces, který existuje na zemi už tisíce let – je neoddělitelný od životního cyklu: zrození, mládí, dospělý věk, ústup do stáří, smrt. Na úrovni individuálního člověka tento proces není třeba vysvětlovat. Zde budeme mluvit o degeneraci jen na úrovni klanové nebo rodinné.

Mnozí historikové už dávno upozornili na to, že životní cyklus klanů se podobá cyklu každého člověka. Vypadá to jakoby Pánbůh (nebo Matka Příroda, jestli chcete) dal každému klanu přibližně stejný úryvek času pro život na naší hříšné zemi.

Když daný klan už prošel stádiem zralosti a vstoupil do stádia stáří, tehdy Bůh (Příroda) mu zazvoní poprvé. Ten zvonek klanu označuje, že jeho čas na zemi se blíží ku konci. Projevuje se to tím, že u členů slábne vůle k přežití rodu pomocí normálních pohlavních styků.

Když klan pochopí hlas Boha a zůstane bezdětný, nebo vezme do výchovy adoptované děti, čeká ho zlaté stáří. Do té doby obyčejně klan dostihne finančního dostatku, může se zúčastnit různé charitativní činnosti, věnovat se umění, vědě, literatuře. Pro členy klanu přichází sladké stáří a po jejich odchodu zanechají dobrou památku.

Když jde o klan neslyšící zvonek, tak se pokouší různými cestami Boha (či Přírodu) oklamat: například umělým oplodňováním, nebo spí s ženou a představuje si, že spí s mužem, nebo se zvířetem či svojí matkou (ruské zakletí: „job tvoju mať”), nebo ženská, která se svolením muže-degeneráta nebo i bez, najde si na noc normálního chlapa („na cizím čuráku přijet do ráje”), atd... Jak vidíte, ruský lid znal takové možnosti a co si o nich myslel, dávno vyjádřil v mnohých, na první pohled málo pochopitelných zakletích.

Jenže členové takového neposlušného klanu začínají vždy podporovat a financovat NE normální, ale degerativní činnost, degerativní umění, degenerativní vědu i literaturu.

Při tom, prostřednictvím masové informace, budou hlásat všem, že co oni dělají, je normální a nic špatného na tom není. A ten, kdo to nechápe, je zaostalý a nepřítel pokroku.

Pro tyto chytráky Pánbůh (matka příroda) připravil druhé zvonění. K častému výskytu nenormálního pohlavního života tehdy přistoupí i častá psychická onemocnění.

Ale bude-li klan pokračovat ve svém boji s Bohem, zazvoní u nich třetí a poslední zvonek formou vrozených defektů, například vyhublost (kachexie, suchá ruka – Stalin), koňská noha (Goebels), rozštěp rtu, šikmé oko atd.

V normálních podmínkách podobné zjevy zaručují odchod takového klanu z historie během jednoho-dvou pokolení. Který zdravý člověk bude chtít se ženit s chromým a hrbatým, šilhajícím sexuálním podivínem?

Takže degenerace má 3 stadia:

1. Pohlavní zvrácenost
2. Psychická onemocnění
3. Vrozené vady

A nyní, k vaší otázce, jak je možno degeneráty hledat. Odpověď je jednoduchá, stačí se podívat na strom rodokmenu.

Na zdravém stromu je plno nových větví a zdravých přírůstků (dětí). Jestliže strom usychá (více bezdětných manželství), jestli je mnoho neplodných větví (sebevraždy, psychické nemoci, nenormální děti), pak jde o rodinný klan ve fázi zániku. V takovém případě ještě můžeme pohlédnout na to, šíří-li kolem sebe jed dekadence nebo naopak podporují normální umění a vědu.

Začátek stránky


– Co myslíte, existuje mnoho degenerátů?

– Statistiky o 3. fázi (vrozené vady) i o 2. fázi (psychické nemoci) existují a můžete si je vyhledat sami. Pro první stadium (sexuální nenormálnosti) je hledání obtížné.

Vezměme data, publikované dr Wittelsem v knize „Sexuální život amerických žen”:

Svobodné ženy:

- 20% – mělo vícero homosexuálních styků s jinými ženami;
- 51% – toužilo po stycích s ženami až do orgasmu.

Vdané ženy:

- 15% – mělo vícero homosexuálních styků s jinými ženami;
- 32% – snilo o homosexuálním styku s ženami až do orgasmu.

Muži (data podle dr. Kinsey):

- 4% – mělo více homosexuálních styků s jinými muži;
- 33% – o tom snilo až do orgasmu.

Jiné studie přináší poněkud jiné výsledky, ale většinou v rozmezí 33-50%. Tedy dá se říct, že každý třetí (nebo druhý) Američan spadá do 1. stadia degenerace.

Když se výsledky překřížily s profesí lidí, dostal se zajímavý obraz:

- 5% – jsou sedláci (farmáři);
- 10% – dělníci (na závodech);
- 50% – intelektuálové;
- 75% – pracovníci literatury a umění;
- 90% – pracovníci z oboru masové informace.

Tato statistika nám dává nový pohled na starou myšlenku o třídním boji. Nejde o boj bohatých s chudáky, ale degenerátů s normálními lidmi.

Noviny New-York Times opublikovaly výsledky amerických vědců, kteří analysovali 78 největších osobností z historie lidstva a zjistili, že:

- 37% prodělalo během svého života ostré duševní nemoci;
- 83% byli evidentní psychopati;
- 10% byli lehčí psychopati;
- 7% byli normální lidé.

Když jejich počet zúžili na 35 největších geniů, zjistilo se, že:

- 40% trpělo akutní duševní nemocí;
- 90% byli psychopati.

Proto v degenerologii existují tři „Zákony 90%” – základní zákony profesora Kalmykova:

- 90% všech vážných přestupků je spojeno s degenerací;
- 90% všech nemocí (s výjimkou infekčních) je spojeno s degenerací;
- 90% všech geniů v historii lidstva byli degeneráti.

Studuji tento předmět už přes 50 let a díky času, věnovanému tomuto studiu, docházím k následujícímu názoru:

Degenerologii je nutno studovat všem službám státní bezpečnosti všech zemí bez výjimky. Je to nutné, abychom nikdy více už neválčili – národ proti národu, kvůli sadistické zábavě a choutkám lídrů degenerativní sekty.

Doporučuji rovněž, aby základy degenerologie byly včleněny do normální výuky starších tříd středních a prvního ročníku vysokých škol, aby normální lidé věděli o existenci veliké třídy degenerátů a mohli v mládí učinit správnou volbu, jak založit zdravou rodinu.

Začátek stránky


– Jak můžete vědět, že nejste sám degenerát?

– Prostý test, lehce dostupný prakticky každému z vás, je studium vašeho rodokmenu. To budeme vysvětlovat později. Ovšem jsou speciální případy. Jak má postupovat sirotek, který byl adoptován a svůj rodokmen nezná? Ve většině případů, jeho rodiče také informaci o rodině adoptovaného dítěte nemají. Někdy bývá i přesvědčen, že on i adoptivní rodiče jsou jedna rodina.

Mezi degeneráty existuje tolik ďábelských kombinací, že by se v tom ani čert nevyznal. Víte, že degeneráti adoptují ohromné množství dětí? Statisíce ročně. Tyto adoptované děti nebudou žít v manželském svazku s dětmi z krve degenerátů. Až přijde čas vstoupit do manželství, tyto děti budou hledat, hledat, hledat dlouho mezi svými kamarády-degeneráty, až si najdou partnera, který byl rovněž adoptován.

Tato nová manželství budou normální na 100%, ale jejich prostředí, včetně jich samých, bude přesvědčeno, že jsou degeneráti. S pěnou na rtech budou hájit degenerativní lži svých „rodičů” a přátel. Vidíte, jak se vše najednou zkomplikovalo?

Právě proto v degenerologii všechna pravidla a axiomy platí pouze na 90% a nikdy na 100%. Děti a vnuci adoptovaných párů mohou s přesvědčením křičet: „Ano, my jsme 100% degeneráti, z druhého nebo z třetího pokolení ! A koukněte se na nás! Jsme zcela normální! Naše děti jsou normální! Jak to chcete vysvětlit?”

Inu prostě. Každý může rychle udělat test – samoprověrku. S těmi, kdo padne do druhého nebo třetího stadia, je vše jasné.

V případě pohlavní zvrácenosti, jde o to, zařadit vás do prvního stadia nebo ne. V náš věk pokroku, pod tlakem propagandy v prostředcích masové informace, různé neobyčejnosti se stávají málem normou, pozice 69 byla už doporučována na universitách US a mnozí normální lidé se začali tím zabývat. Jak mám tedy prověřit sám sebe?

Prostě. Zkuste to dělat normálně, jako dělali naši otcové celá staletí. Několikrát. Bez představ, že spíte s osobou vašeho pohlaví a podobné idiotské věci. I v případě, že to nedokážete, není čeho se bát. Vám prostě promyla mozek propaganda degenerátů, která vás naučila hloupostem. Rovněž četba rodokmenu není vždy směrodatná. Možná, že vaši rodiče ani neví o tom, že byli adoptováni.

Začátek stránky


– Proč nevyjít z předpokladu, že jsme všichni degeneráti?

– Tak by mohli formulovat svoji životní filosofii mnozí zloději, opilci, atd. Možná, že si i myslí, že celý svět je jako oni.

Je fakt, že existuji zloději, pijani, narkomani, ale existuje i mnoho normálních lidi. Ti staví domy, cesty, mosty a tunely. Každodenně vozí tisíce lidí v letadlech, vlacích, autobusech. Létají do kosmu. Stále něco tvoří. Všechny rodinné klany se zdravým rodokmenem.

Normálních lidí je tak mnoho, že veškerá škodlivá energie třídy degenerátů nedokázala je zničit, i když tento boj jde bez ustání už mnoho tisíciletí.

Začátek stránky


– Jaký je váš názor na Mezinárodní valutový fond?

– Struktura vlády degenerativní třídy na západě je prakticky stejná, jako byla struktura vlády komunistické strany na východě.

Každá sovětská organizace, včetně „Hnutí za mír a ekonomické přátelské vztahy” měla množství technických spolupracovníků – referentů. Obyčejně byli v nižším ešelónu struktury, ačkoliv ve všech strukturách bylo určité množství vysoce kvalifikovaných patentovaných komunistů na vedoucích místech.

Můžete si představit libovolnou sovětskou organizaci, v které na vedoucích postech neseděli by členové strany?

To samé u západní analogie sovětské Kominterny – HOMINTERNY, svazu mezinárodního bratrstva homoušů-degenerátů.

Proto vám odpovídám takto: Myslím, že 90% lídrů MVF musí být patentovaní degeneráti. Ostatní členové této organizace (obyčejný technický personál) jsou dostatečně zainteresováni, aby nekladli nepříjemné otázky ohledně kriminálního řešení a doporučení svých vedoucích.

Začátek stránky


– Co myslíte ohledně Jelcina a jeho komandy?

– Veškeré debaty o jeho činnosti souvisí s tím, že lidé myslí, že Jelcin a jím nabraní degeneráti společně pracují na blahu Ruska. Je to nebezpečný blud. Všichni jsou z kliky degenerátů, posazených tam, aby dělali, co mají dělat. A dělají to s úspěchem. Jejich hlavním úkolem je:

Já myslím, že s touto úlohou se spravují docela dobře. Až rozřežou do šrotu poslední atomovou ponorku, tehdy poznáte skutečnou tvář západní demokracie, která už je dávno pod botou lídrů degenerátské sekty.

Začátek stránky


– Může mít Rusko normální vládu?

– Vaše otázka, která se může týkat vlády libovolného státu, nás uvádí do druhé části našeho rozhovoru. V první části našeho rozhovoru jsme se dozvěděli, že existuje početná třída degenerátů. Je to fakt neznámý většině normálních lidí. V druhé části se dozvíme o tom, že tato třída degenerátů je různorodá. Deneneráti bývají dobří, špatní a ničemní. My použijeme názvu dobří vyrozenci, dále špatní degeneráti a konečně ničemní výrodci lidského rodu.

Znovu zdůrazňuji, že termín degenerát je námi používán jako čistě medicinský termín a nikoliv jako nadávka.

Ve Vyšší Sociologii degenerát je pojem biologický. K vysvětlení: Normální, zdravé dítě, adoptované do chassido-lobačevičovské rodiny, byť prošlo mnohaletou školou talmudské výchovy, nestává se biologickým degenerátem. Nejspíš stane se morální zrůdou, ale seznámiv se s vyšší sociologií, může se stát i naším druhem a spojencem. Na druhé straně i skutečný biologický vyrozenec se někdy stává naším druhem a spojencem.

Například, Petr Iljič Čajkovskij byl takovým dobrým vyrozencem. Jeho nenormální pohlavní život a neexistence potomků jsou jasným ukazatelem o vymírání jeho rodu. Přitom však psal nádherná hudební díla, byl tichým a dobře vychovaným člověkem. Jeho hudba nebyla dekadentní ani nešířila jed dekadence do světa hudby. Neměl děti. Vše tohle nám dovoluje ho řadit do kategorie dobrých vyrozenců.

Vidím, že se mně chcete ptát, proč zdůrazňuji, že neměl děti.

Prostě proto, že i v případě, že otec i matka byli dobří vyrozenci, kteří vytvořili mnoho dobra, bojujíce neustále s démony degenerace, neexistuje žádná záruka, že děti budou pokračovat v jejich cestě. Naopak, děti zjevných degenerátů zpravidla ničí vše dobré, co dělali jejich rodiče, a co víc, pokračují ve své destruktivní cestě až do samého konce. Vzpomeňte si známou knihu „The Gadfly” (Říje) od Ethel Lilian Voynichové [Její muž objevil slavný nerozluštitelný Vojničův rukopis, o kterém se mluví v Praze Rudolfa II, pozn. překl.]. Otec byl arcibiskup, syn se stal revolucionářem a vše zakončilo tragicky. Je to typická historie. A proto pouze celibát (bez dětí) je důležitým kritériem pro umístění do kategorie "dobrý degenerát".

Teprve když si tohle ujasníte, můžeme přejít k vaší otázce o normální vládě.

Tak tedy co myslíte, může člověk s normálně, běžně vyvinutými svaly nohou, se zúčastnit soutěže v běhu a zvítězit?

Ano, může. Na úrovni školního závodu.
Ano, může se zúčastnit a snad i zvítězit na úrovni velkého města.
Ano, může se zúčastnit, ale nemá sebemenší šanci na úrovni státu.
V utkání světové úrovně nemůže ani účinkovat, tím méně zvítězit.

Chápete, co vám chci říct? Že pouze člověk s nenormálně vyvinutými svaly nohou může účinkovat a mít šanci vítězit v běhu státního nebo světového významu. Podobná kritéria platí v boji o poslanecká a vládní křesla.

Pouze člověk s nenormálně vyvinutou touhou po moci (potlačený sadistický homo-maniak) může zvítězit ve rvačce o vládu. To je axiom degenerologie.

Jak říkají prostí lidé, "jisté věci" vždycky vyplavou navrch.

Přitom, třída degenerátů je nesourodá. Degeneráti bývají dobří, špatní a ničemní.

Dobří degeneráti vždy byli, jsou a budou naši přátelé a spojenci. Ve vládě se vždycky budou prát s ničemnými degeneráty, podobně jako policie s kriminálními elementy.

Špatní degeneráti ve vládě budou se tvářit, že se nic neděje. Vůbec se nepokusí zastavit ničemné degeneráty v jejich útoku na třídu normálních lidi.

Ničemní degeneráti začínají vždy mrzkým útokem na dobré degeneráty, protože dobří degeneráti, jako ochranný systém organizmu, mohli by rychle rozpoznat a neutralizovat činnost ničemných degenerátů. Jakmile dosáhnou zničení dobrých degenerátů ve vládě, ničemní degeneráti okamžitě začnou široce vedenou válku proti celé třídě normálních lidí.

V marxisticko-leninské filosofii tento proces se nazývá zákonem o jednotě a boji protikladů, coby hybné páky historického pokroku. Před 2000 lety staří Římané formulovali tento zákon takto: Similia Similibus Curantur (podobné se léčí podobným).

Jak tedy můžeme vědět, máme-li dobré degeneráty ve vládě?

Inu, stejným způsobem, jako když zjišťujeme, je-li kocour ukryt pod postelí. Pustíme do pokoje myš. Když tam máme kocoura, tak vyskočí a tu myšku začne honit.

Dovolte tedy, pustíme ven pár myší:

Jak vláda reaguje na hnutí za práva homosexuálů?
Jak vláda reaguje na trest smrti pro degeneráty-vrahy?
Jak vláda chrání zájmy třídy normálních pracujících?
Jak vláda chrání zájmy parazitní třídy degenerátů?

Jednoduché otázky. Jednoduché odpovědi. Jednoduchý test.

Stejná metóda může být použita k libovolné struktuře: vědě, umění, armádě, tisku, televize, církvi...

Tento test dá vám jasný obraz toho, která oddělení v organizaci jsou plně okupovaná ničemnými degeneráty, která jsou pod vedením špatných degenerátů a která pod kontrolou dobrých degenerátů. Tito se energicky berou za normální pracující, snaží se je ochránit a tím současně ochraňují sami sebe před řáděním ničemných degenerátů.

Často se mne lidé ptají: Mohou být normální lidé u moci? Moje odpověď je: teoreticky ano. Ale v praxi, když normální člověk se dostane do vlády, tak tam dlouho se neudrží. Lid říká: Kdo chce s vlky žíti, musí s nimi výti.

Začátek stránky


– Co myslíte o bojovnících za čistotu krve?

– Bůh nenávidí rasismus jakékoliv formy. Bůh nenávidí už tu samou myšlenku, že nějaký národ se prohlásí za vyvolený národ. To je rasismus nejubožejšího zrna.

Čtěte Douglase Reeda. Jeho monumentální práce „Spor o Sioně” [anglicky Controversy of Zion, 47 kapitol k stáhnutí] dobře o tom píše a myslím, že mnohým našim duchovním neškodilo by se s ním seznámit předtím, než budou pět chválu Starému zákonu.

Každý pokus zachránit "čistotu krve" pomocí zákazu smíšených manželství normálních lidí s normálními lidmi jiné národnosti, riskuje urychlit proces degenerace svého národa. Obzvlášť to platí, když jde o malý národ.

Zdůrazňuji opět, mluvíme zde o manželství mezi normálními lidmi.

Začátek stránky


– A co myslíte o sňatcích vyrozenců a založení „Nového Národa”?

– Představte si, že někdo začne svážet členy degenerativní sekty do jednoho místa, dejme tomu... řekněme na Madagascar (byl takový návrh v konci 30-tých let. Koukněte se do archivů, je to velmi instruktivní...)

Budou tam degeneráti z USA, z Ruska, Kanady, Ethiopie, Iráku, Anglie, Francie... Dříve nebo později budou se ženit jedni s druhými. Co myslíte, jaké budou výsledky těchto sňatků? Normální děti?

Tady máte odpověď na otázku o svatbách mezi členy degenerativní sekty a o znovuzrození "Nového Národa" pracujících.

Zcela jiný problém vzniká při smíšeném sňatku mezi členy degenerativní sekty a místním (tuzemským) obyvatelstvem.

Degenerátům je obtížné prodloužit svůj rod; odtud pochází i jejich ruský název Vyrozenci a Výrodci. Jejich sexuální zvyky dobře popisuje ruský slang „mate”. Oni doslovně dělají to, že o čem výrostci v sídlišti sprostě hulákají. Když degenerát se ožení s tuzemkou, normální žena nedokáže dlouhou dobu zúčastňovat se jeho pathologických orgií. Pouze čerstvě upečená místní degenerátka-tuzemka uspokojí jeho choutky.

Vzpomeňte si, jak jsme mluvili o efektu "houby" a o efektu "světové stoky"? Degenerativní sekta je jako houba, do které se neustále vpíjí čerstvě upečení místní tuzemci-degeneráti. Sekta, která pracuje coby světová stoka, která neustále sbírá odpady všech národů světa.

Většina smíšených manželství mezi členy degenerativní sekty a místním tuzemským obyvatelstvem je sňatkem mezi dvěma degeneráty – starým a novým (čerstvě vytvořeným).

Jediná cesta z tohoto bludného kruhu je bezdětnost nebo adopce, ale to je téma pro jiný rozhovor.

Začátek stránky


– Jaký je váš vztah k náboženství?

– Jsem pokřtěný Rus a jako většina ruských lidí, pokládám se za pravoslavného. Ačkoliv nechápu některá obtížná místa z judejského Starého Zákona. Mnozí theologové se domnívají, že byla tam prostě přidána judejskými kněžími-levity. Proč? Přečtěte si knihu Douglase Reeda „Spor o Sioně”, kde autor srovnává texty Starého Zákona a texty Nového Zákona. Hle, co tam píše:

STARÝ ZÁKON

Až tě Hospodin, tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, vytlačí před tebou početné národy. Hospodin, tvůj Bůh, ti je vydá, abys je pobil, a tak je vyhladíš jako proklaté. Neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi. Nespřízníš se s nimi – nedáš svou dceru jejich synovi ani nevezmeš jejich dceru pro svého syna. [Deuteronomium, 7:1-4]

Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto, že by vás bylo více než jiných národů, ale k vám Hospodin přilnul a vyvolil si vás – vždyť jste nejnepatrnější z národů! [7:5-7]

Hospodin před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat, až ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin, váš Bůh, uvede strach a hrůzu z vás na celou zem, kamkoli šlápnete, jak vám pověděl. [11:24-25]

NOVÝ ZÁKON

Vám říkali, že máte mít rád své sousedy a nenávidět své nepřátele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele... Nehromaďte pozemské poklady. K čemu je člověku vláda nad světem, když ztrácí svou duši?

Miluj Hospodina, Boha svého – to je první a veliké přikázání. A druhé je: miluj svého bližního, jak sebe samého. Na těchto dvou přikázáních stojí veškeré zákony... Bůh, stvořitel světa a všeho, co je v něm... udělal všechny národy z jedné krve... Kdo chce být povýšen, nechť je ponížen...

Odpusť jim, neb nevědí, co činí... [Evangelia, Skutkové, Epištoly]

Jak vidíte, víra je téma složité a plné protikladů, jakož i degeneralogie. Proto ze zásady se snažím náboženským tématům vyhnout. Jen dodávám, že moje oblíbená modlitba je „Modlitba Posledních Optinských Starců” [mnichové, kteří žili a psali knihy v klášteře Optina je důležitý jev ruského duchovna, ruské kultury i ruského života, pozn. překl.]. Zde aspoň kousek z paměti:

„Hospodine, dopřej mi, abych s duševním klidem přijal vše, co mi přinese nastupující den. Dej mi sílu přenést únavu tohoto dne a všeho, co se stane. Ve všech slovech i činech mých, veď mé myšlenky a city. Nauč mne upřímně a rozumně jednat s každým členem rodiny tak, abych nikoho nezarmoutil a neurazil. Veď moji vůli a nauč mne modlit se, věřit, doufat, trpět, odpouštět a milovat. Amen.”

Začátek stránky


– Ale já jsem myslel náboženství jako předmět výuky...

– Náboženství jako předmět výuky... Jak jsem už říkal, degenerace je neoddělitelná část životního cyklu. Tento proces se odehrává už tisíce let. Pouze jej dříve nazývali jinak. Když novopečený degenerát začíná poprvé chápat, že se liší od ostatních (normálních) lidí, má před sebou volbu. Může se stát dobrým vyrozencem, špatným degenerátem nebo ničemným výrodkem.

Rozebereme si to na jednoduchém příkladu. Když mladý sadistický homo-výrostek začíná poprvé u sebe pociťovat démony degenerace (nutkání k dominaci, k útoku, k vraždě), může:

1. Vstoupit do nějaké pouliční bandy (nebo vytvořit svoji) a začne okrádat a zabíjet místní normální lidi.

2. Vstoupit do školy, stát se policistou a začne napadat a zabíjet členy místních kriminálních band.

Vidíte rozdíl? A to samé se týká náboženství.

Co je dobré

Když mladý homo-výrostek cítí u sebe destruktivní démony degenerace, může vstoupit do nějakého církevního řádu, jehož bratři jsou zpravidla zkušení v otázkách degenerace. Ti mu pomohou potýkat se s démony. Mají tisíciletou zkušenost z boje se zlem. Jistě chápete, o čem mluvím: půst, modlitba, těžká fyzická práce, mlčení, a hlavně celibát.

Pouze ti mezi bratry, kteří prošli mnohaletým bojem s démony degenerace, se dostávají na důležitější posty v církevní hierarchii (aspoň dříve tomu tak bylo). Oni znají to, o čem zde hovoříme. Oni to pocítili na vlastní kůži. Ve většině náboženství se vyznají v zákonech degeneralogie a proto mohou pomoci dělat novým degenerátům správný výběr mezi Bohem a ďáblem.

Když kněz slyší zpověď, málo pozornosti věnuje drobným hříchům, ale jakmile zachytne sebemenší příznak degenerativního jednání, začne podrobný rozhovor s mladým člověkem, případně mu doporučí vstoupit do místního bratrstva.

Ještě jednou opakuji, vše tohle je veliké zjednodušení, které ale vám umožní podchytit hlavní obrysy problému a jeho řešení.

Co je ničemné

Když homo-výrostek vstoupí do klubu degenerátů (illumináti, zednáři, Rotary atd atd), organizovaného lídrami degenerativní sekty za účelem nasměrovat negativní energii místních degenerátů-tuzemců proti normálním lidem a normálním strukturám svého státu.

A co tedy je špatné

Špatné bude to, že výrostek nepůjde za Bohem (za bratry), nepůjde za lídry degenerativní sekty (to je ničemné), ale pokusí se oklamat samého Boha tím, že se nakonec ožení s normální ženou. Tím ale zcela zničí její sny o šťastné rodině a o zdravých dětech.

Pamatujte si dobře, volba je vaše, volba existuje vždy.

Začátek stránky


– Před námi je chmurná slepá ulička. Nemáme sebemenší šanci. Bez rozmyslu zdegenerované lidstvo se valí s hory do propasti. Jsme Bohem prokleti, neexistuje cesta zpět...

– Co to povídáte? Naopak! Vyšší Sociologie podle mého je věda podpírající život, plná optimismu a víry ve vítězství Dobra.

Je fakt, že neúprosné statistiky, tvrdící, že každý druhý (třetí) člověk je do jisté míry nakažen degenerativností, vás mohou nejprve šokovat. Nedůvěřujete jim a chce se vám říct, že to musí být veliké nedorozumění... Ale pouze na první pohled.

Když děláme věkové statistiky všech obyvatel planety, nikoho z vás neudivuje, když přibližně třetinu obyvatel řadíme do kategorie mladých, druhou třetinu do kategorie dospělých a třetí do kategorie seniorů, jevících příznaky stárnutí. Stáří nás nešokuje a nebojíme se ho. Nikdo Boha nežaluje za to, že každý člověk stárne. Je to přirozený proces. Degenerace je také přirozený proces. Stárnutí jednotlivce je podobné stárnutí klanů.

Vyšší Sociologie nepokládá degeneráty za Bohem zavržené lidi. Stejně jako nikdo z vás, doufám, nepokládá starce za Bohem zavržené lidi. Děti nejsou vinni tím, že někteří rodiče-degeneráti namísto toho, aby plnili vůli Boží a zachovali důstojnost stáří, zabývají se umělým oplodňováním a dalšími nechutnými pokusy. Vyšší Sociologie tvrdí, že každý degenerát nese odpovědnost pouze za svou osobní volbu, nikoliv za volbu svých rodičů. Místo „Bohem prokletí” by se o nich mělo říkat „prokletí svými bezbožnými rodiči”.

Urychlit, zpomalit nebo i "vyléčit" degeneraci je do jisté míry možné, ale zde hraje podstatnou roli víra v duchovní cennosti. Například ti, které nazýváme "odpůrci Boha", kteří odmítají zákon Boží a žijí pro svou blaženost, zpravidla padají do kruhu prostopášníků a uměle zvětšují množství degenerátů tím, že poslechnou pokynu lídrů degenerativní sekty o rozmnožování jakýmkoliv způsobem. Naopak ti, které nazýváme "poslušní Boha", dodržují zákaz Kristův a lokalizují zlo tím, že sami sebe omezí.

Degenerace je „zděděná”, zatímco Odmítání Boha je „osobní volba” nositele degenerace, se všemi odtud vytékajícími následky – etickými, finančními, juristickými.

Zkuste zaměnit slovo degenerace slovem AIDS: člověk není vinen tím, jestliže tuto nemoc zdědil od rodičů. Pokud bude žít lidsky a dávat pozor, může zlo lokalizovat a tím ušetřit jiným plno hoře a útrap. Pokud bude žít pouze pro své potěšení, nakazí plno lidí, kteří možná nevědomky nakazí další... Kdyby to řešila sama příroda, tak nositelé virusu brzo vymřou, avšak když se finanční náklady na drahé léčení uvalí na zdravou část populace, oni přežijí a ještě dlouho budou šířit tuto nákazu.

Kdyby degenerativní rodiny neměly nárok na všeobecné nemocenské pojištění, nemohly by okrádat zdravé lidi. Obzvlášť bych takové opatření doporučoval, chtějí-li pokračovat ve svých sexuálních zábavách.

Kdyby děti z těchto rodin byly zbaveni odpovědnosti za své degenerativní rodiče (a opačně), musela by se rodina vypořádat sama mezi sebou. A jelikož své děti nevychovala v duchu křesťanské úcty k rodině, přeju jim příjemnou zábavu, až budou potřebovat jeden druhého...

Ale musíme uznat, že někteří rodiče-degeneráti o těchto věcech nikdy ani neslyšeli...

Ničemní degeneráti uchvátili prostředky masové informace a zcela zablokovali přístup k takovým informacím. Rodiče, které jsme seznámili s Vyšší Sociologií, se cítí oklamáni propagandou degenerátů. Chápu je a proto vyzývám všechny čestné a dobré degeneráty, všechny oklamané a masovou informací zblblé lidi: Postavte se po bok s normálními lidmi a přímo a hlasitě zařvete na celý svět „dost už jste nás oblbovali, dost už bylo hoře a strádání”! Ničemní degeneráti, ven z masmedií, ven ze školství, ven z umění, ven z církve!!!

První vlaštovkou, označující konec 300-letého rozkladu a zahnívání křesťanské kultury, prvním indikátorem toho, že k moci konečně přišla naše vláda, musí být okamžité oficiální oznámení všem vrstvám obyvatelstva, prostřednictvím všech masmedií, o nebezpečí, plynoucí z ničemných degenerátů.

Všichni naši "vlastenci", pokud obchází tuto životně důležitou otázku, mi připadají jako starostlivý doktor, který pečlivě studuje dietu těžce nemocného člověka, místo toho, aby zjistil mikrob nebo virus, který vyvolal onemocnění a předepsal mu nutné antibiotikum.

Začátek stránky


– Jaký je váš názor na zednářství?

– Ilumináti, Shriners, Zednáři, Theosofové, Antroposofové a další a další („jmen máme legii, neboť nás je mnoho, odpověděli běsové Jemu”), to všechno jsou kluby, založené pro lidi, kteří se cítí "vyvolenými", výjimečnými, uskřípnutými a honěnými byrokracií, církví, akademií nebo jinou normální strukturou státu. Oni pouze čekají na svůj čas, jak se s tím vypořádat a pomstít se.

Podle své profesionální činnosti vstupují v různé kluby degenerátů. Je samozřejmé, že tam vždy budou zvědaví hlupáci-čumilové, které slouží jen jako clona, kamufláž, dekorace. Skutečný cíl těchto klubů degenerátů je objevovat aktivní homo-maniaky, které nebrzdí nic v jejich vůli dostat se k moci.

Nezapomeňte, moc je tím nejsilnějším narkotikem.

Začátek stránky


– Existují také dobří zednáři?

– Samozřejmě, mezi zednáři jsou i dobří lidé. Jsou tam i vlastenci své země. Normální lidé se nachází v každé organizaci. I mezi komunisty, i mezi fašisty, i mezi sionisty, i mezi zednáři. Vždyť mnozí z nich se tam ocitli z neznalosti. Z neznalosti základů Vyšší Sociologie. Jakmile se seznámí s Vyšší Sociologií, začnou jednat jinak...

Z mé mnohaleté zkušenosti mohu říct, že každý člověk, neuznávající základní principy Vyšší Sociologie, je zpravidla člověk, který nemá čisté svědomí. Ale nečistota, to už je první stadium poruchy. To, co psychiatr Konrad Lorenz [Nobelova cena za medicinu, pozn. překl.] nazýval morální poruchou. Takové lidi už nelze pokládat za normální ani morálně, ani sexuálně.

Je evidentní, že můžete nesouhlasit s mnoha detaily Vyšší Sociologie, například s historickým oceněním některých osobností, se statistikou a dalšími daty... Monarchistům se může nelíbit můj vztah k Petrovi I a Nikolaji II. Pravoslavným se nebude líbit můj názor na pederasta-biskupa Nikona Ekaterinburgského, na pederasta-biskupa Gurije Korsunského, na pederasta-metropolitu Nikodéma (Rotova). Vlastencům bude vadit můj pohled na národní vlastence Limonova, Štilmarka, Žirinovského. Komunistům na Marxe, Engelse, Lenina a Stalina. Je jasné, že málo komu přicházím vhod...

Přitom však normální člověk chápe, že tohle není hlavní. Normální člověk přehlédne tato jim ne zcela příjemná místa, ale podstatu problému pochopí a kvůli tomuto poznání omluví autora za jeho "útoky" na svoje maličké idoly.

Vězte, že apoštol Pavel svého času byl velmi dobrým a energickým farizejem. Dokonce v době, kdy byl ještě orthodoxním judeáncem, byl členem judejského Sinhedrionu jménem Saul [Šavel]. Z celého srdce nenáviděl a pronásledoval křesťany jako, podle jeho pojetí, nepřátele pravdy. Teprv když se seznámil s učením Kristovým, změnil svůj náhled a se stejnou horlivostí a vášní bral se za novou pravdu.

Naopak pastevci, kteří se setkali s Kristem a vyslechli Ho, odpověli Učiteli: Jdi od nás pryč. Ty nám překážíš v pastvě našich sviní....

Vidíte ten rozdíl?

Pokud zednář hledá pravdu a skutečně se snaží pomoci lidem, může nejprve (jako člen Sinhedrionu Šavel) bloudit a dělat zlo v domnění, že dělá dobro. Nebude to jeho vina, nýbrž těch, kteří ho oklamali. Ovšem jsou lidé, kteří na hledání pravdy kašlou. Jim záleží na jejich osobní výhodě: vlastní svině jsou jim cennější. Takoví lidé zůstanou zednáři i po přečtení této knihy.

Začátek stránky


– Váš názor o antisemitech a jejich boji s židy?

– Největším semitským národem na zemi jsou arabové. Ti, kteří s araby mají nepřátelské vztahy, jsou nepochybně antisemité. Takže ti, kteří utěsňují araby, opakuji, nejpočetnější plemeno semitů, jsou všichni ti, kteří utiskují araby v zemích, které už mnoho věků osidlují, jsou antisemité na kvadrát. To jsou praví nejhnusnější antisemité.

A ti, kteří sami sebe zvou hebrejcemi, zaprvé tvoří necelou setinu všech semitů světa, a zadruhé, nemají žádný semitský původ, protože jsou původu turko-tatarského.

Drtivá většina semitů jsou muslimové. Normální muslimové (nikoliv fanatici, jací existují v každém náboženství) vždy uctívali Krista a vždy jej pokládali za posla Božího.

Avšak judeánci Krista neuznávali a vždy jej pronásledovali, aby jej nakonec ukřižovali.

Kdo vám je tedy bližší duchem? Semité arabové, nebo odporní antisemité judeánci?

Začátek stránky


– Existuje podle vás celosvětový komplot?

Jestli existuje světový komplot... Podívejte se, degeneráti podobně jako mikrob moru hubí zdravý organismus. Ale současně s ním zahynou i oni. Podobně jako virus AIDS napadá a ničí obranný systém organismu, což vede k jeho smrti.

Existuje u mikrobů nějaká konspirace za účelem vraždy zdravého organismu? Má virus projekt útoku a zničení ochranného systému? Nemyslím, že by měli nějaký světový plán boje proti zdravým lidem. Oni ničí a zabíjejí, jak jim káže jejich příroda. Prostě nejsou schopni dělat nic jiného. Jejich nátura...

Něco jiného bude, když někdo rozestaví kontejnejry s mikroby moru na strategických bodech (stanice metra, nádraží, letiště) tak, aby nakazil co nejvíc lidí. Má tehdy nějaký plán? Když někteří rozmístí degeneráty na strategicky důležité posty do tisku, do vedení televize, do školství, armády, církve, je u nich nějaký plán? Odpověz mi, kdo můžeš...

Začátek stránky


– V čem vidíte hlavní úkol vašich přednášek z Vyšší Sociologie?

První mojí úlohou je starost o normální lidi, starost o záchranu genofondu všech národů světa, starost o zakládání zdravých rodin, to jest o zdraví národů. Všech národů bez výjimky. Proto je nutno široce a neustále seznamovat všechny vrstvy obyvatel se zákony Vyšší Sociologie a tím i snížit hrozbu poškození geno-fondu národů díky nepromyšleným svazkům s ničemnými degeneráty.

Druhou úlohou bude starost o degeneráty, tedy boj o jejich duši. Opakuji, dobří degeneráti vždy byli, jsou a budou naši přátelé a spojenci. Lépe než kdokoliv jiný jsou schopni odhalit ničemné degeneráty a postavit se proti jejich odporné činnosti.

Hlavními našimi protivníky v boji za duši degenerátů jsou lídři sekty dědičných degenerátů, kteří úmyslně rozvrátili základy jednoho z nejstarších náboženství světa a na jeho místo vložili svoje lživé učení „lidstvo nenávidějící teorii o vyvoleném národě”, popsané v rasistických zákonech Šulchan Arucha, Talmudu a Kabbaly.

Začátek stránky


– Mohou mít degeneráti děti?

Vyšší Sociologie tvrdí, že jakmile se u člověka objeví příznaky degenerace (jejich klasifikace teprv začíná a dosud přesná kritéria nejsou vypracována), neznamená to nijak, že by měl přerušit svůj rod nebo i odejít do kláštera.

Problém spočívá v tom, že degenerace se táhne na několik pokolení a jestliže ve vaší generaci není zcela jasné, jste-li degenerát nebo ne, můžete odpověď na tuto otázku předat dalšímu pokolení. Ale povinně seznamte vaše děti se základy Vyšší Sociologie.

Když dospělé děti se cítí evidentním degenerátem, například patentovaným pederastem, nebo pedofilem, nebo těžkým sado-masochistem, tehdy bude jim lehčí rozhodnout se nemít děti. Ale mohou také zvolit cestu ničemných degenerátů a začnou aktivně rozkládat struktury společnosti. Tehdy i určité orgány mají plné právo míchat se do jejich života a donutit je změnit své chování tak, aby neškodili okolní společnosti.

Krátce řečeno, nejste-li si jisti stupněm vaší degenerace, stupněm škodlivosti vašemu prostředí, můžete přenechat odpověď vašim dětem. Pokud děti budou evidentními degeneráty, pak seznámení s Vyšší Sociologií jim pomůže kontrolovat své jednání a časem mohou se stát i skutečnými světci. Jestliže naopak budou jednat hnusně a šířit své degenerativní ohavnosti, speciální orgány informované od rodičů pomohou dětem omezit škodlivou aktivitu na minimum.

Začátek stránky


– Co myslíte, je soudruh X degenerát?

– Dříve, než vám odpovím, obrátím se ke všem svým čtenářům a ke všem televizním divákům, neboť doufám, že teď, v době glastnosti a perestrojky, všechny moje přednášky nakonec přece jenom pustí ruská televize. Za tím účelem jsme připravili 36 videokazet, každá po dvou hodinách záznamu.

Moji drazí přátelé, všichni normální lidé planety, všichni dobří a čestní degeneráti, všichni čestní mnichové a duchovní... Přečtěte si pozorně, prosím vás, moje knihy.

I když podle nich někdo z vás pozná sám sebe degenerátem, vždycky mu zbývá osobní volba: může se stát dobrým vyrozencem, špatným degenerátem nebo i ničemným výrodkem.

Na druhé straně, mnozí členové degenerativní sekty možná myslí o sobě, že jsou také degeneráty. Vždyť mnozí z nich byli adoptovaní, nebo jejich rodiče byli adoptováni.

V každém případě, 90% největších osobností v historii lidstva byli vyrozenci. Chcete tvrdit, že soudruh X je z té samé společnosti? Buďte velmi opatrní s degeneráty a degenerativností.

Jak jsem už upozorňoval, Vyšší Sociologie je velmi efektivní zbraň, stejně účinná jako biologická zbraň, a přitom stejně nebezpečná. Nebudete experimentovat doma v kuchyni s mikrobem moru po několika cvičeních ve školní laboratoři?

Studujte tuto vědu. Přemýšlejte nad přečteným a buďte opatrní. V žádném případě nespěchejte se závěrem. Osobně začínám pokládat člověka za bionegativního degeneráta pouze poté, když on sám to dokázal svými činy. Několikrát. Zpravidla běžný člověk musí projevit 5 až 6 degeneračních příznaků, abych jej zařadil mezi degeneráty.

A i kdyby on sám křičel na všech křižovatkách, že je 100% degenerát, a přitom šel proti démonům degenerace, proti druhým bionegativním degenerátům, zůstane mým druhem a spojencem.

A ještě jedna rada. Dostal jsem stovky dopisů od čtenářů z celého světa. Z Austrálie, Nového Zélandu, z Ruska, Izraele, Anglie, Francie, USA, Německa, Japonska... A téměř ve všech je jedno zajímavé pozorování: Dávali moje knihy číst svým známým jako lakmusový papírek a hleděli na jejich reakci. Výsledek byl vždy stejný – ztráceli polovinu svých tak zvaných přátel.

Tímto způsobem, podle reakce na náš rozhovor, na moje knihy, na moji stránku Webu, můžete samostatně si udělat názor na soudruha X a na mnoho jiných.

„Čiňtež aneb strom dobrý, i ovoce jeho dobré; aneb čiňte strom zlý, i ovoce jeho zlé. Neboť po ovoci strom bývá poznán” (Matouš, 12:33).

Začátek stránky


Na domovskou stránku