«Knihovna Grigorije Klimova»

Bibliographie

Hlavní knihy, použité autorem

V závorce je udáno ocenění (0 – nejhorší, 5 – nejlepší)

Vlastní zdroje

1. Rozbor prací Harvardského projektu pod vedením profesora Nathana Leutesa (University of Harward), který spočívá na "komplexu latentní homosexuality Leninovy", na kterém autor pracoval v letech 1949-50.

2. Analysa speciálního projektu Corneilské university (Centrum mediciny v New Yorku), kde probíhala psychiatrická prověrka "leninovců", zúčastněných na Maďarském povstání r. 1956 a kde autor pracoval jako konzultant v r. 1958-59.

3. Analysa tiskových materiálů, týkajících se sovětských speciálních psychiatrických klinik, kam nyní dopravují harvardské "leninisty".

4. Analysa těch "leninistů", které teď sověti vyhazují za hranice. Například Tarsis, který nadělal tolik hluku, nyní tiše sedí v blázinci ve Švýcarsku. Předtím vyšlo na západě 6-dílné "Kompletní sebrané vydání děl Tarsise".


Ruské knihy

5. Аллилуева-Сталина, Светлана — “20 писем к другу” [Allilujeva-Stalina Světlana, 20 dopisů příteli] a “Только один год” [Pouze jeden rok], New-York, (2). Stalinova dcera. Odsud je prakticky převzat seznam manželek pohlavárů z Kremlu. Zdroj dostatečně seriózní.

6. Аронова Р.Е. «Ночные ведьмы», [Aronova R. E., Noční vědmy], Moskva, 1969, (4). Historie prvního na světě ženského pluku lehkých bombardérů v letech 1942-45. Němci je nazývali nočními vědmami. Autorka, hrdinka Sovětského svazu Aronova, po válce za odměnu studovala v privilegované vojensko-diplomatické akademii v Moskvě (VIIJaKA), kterou r. 1945 zakončil G. Klimov (viz „Pěst vítěze”, hlava Válečná akademie).

7. Башилов Борис «История русского масонства», [Bašilov Boris, Historie ruského zednářství], Buenos-Aires, (5). Je charakteristické, že i v těchto 8. svazcích Bašilov z nějakého důvodu nepíše, že zednáři jsou tajnými spolky homosexuálů.

8. Беседовский Г. 3. «На путях к Термидору» [Besedovskij G., Cestou k Termidoru], Paris, 1931, (3+).

9. Вачнадзе Э. А., д-р «Некоторые особенности рисунка душевнобольных» [Vačnadze dr E. A., Některé zvláštnosti kreseb duševně chorých], Tbilisi, 1972, (4). Jinými slovy, modernismus v malířství. Takové modernisty v SSSR teď zavírají do blázinců nebo je vyhazují do ciziny.

10. Ветлугин А. «Авантюристы гражданской войны» [Větlugin A., Dobrodruzi občanské války], Paris 1921, (3-).

11. Вейнингер Отто, д-р «Пол и характер» [Weilinger dr Otto, Sexe a povaha], (5).

12. Грав Ж. «Умирающее общество и анархия» [Graf Ž., Umírající společnost a anarchie], изд. анархистов АКГСШ, (3).

13. Дзержинская С. С. «В годы великих боев» [Dzeržinskaja Sofie Sigismundovna, V letech velikých bojů], Moskva, 1965, (3). To jsou memoáry vdovy náčelníka Čeky. Tam píše, že pochází z popolštěné hebrejské rodiny: Její otec byl Sigismund Muškat a matka rozená Libkind (str. 7). Její sestřenicí je Julia Unschlicht, vdova náměstka ministra války Unschlichta, zatřeleného r. 1938. Autorka oznamuje, že otec Dzeržinského byl Edmund-Rufin (typicky hebrejské jméno) Josifovič Dzeržinskij, matka Elena Ignatievna Januševskaja. Je zcela dobře možné, že F. E. Dzeržinskij, hlava ČK, byl tedy pokřtěný polo-hebrejec po otci. Roman Gull ve své knize „Dzeržinskij”, vydané v New-Yorku, píše, že syn Dzeržinského byl úplný degenerát.

14. Дикий Андрей «Евреи в России и в СССР» [Dikij A., Hebrejci v Rusku a v SSSR], 2. vydání, New-York, 1978, (5).

15. Замысловский Г. Г., член гос. думы «Убийство Андрюши Ющинского», в 3-х частях, [Zamyslovskij G. G., Vražda Andruši Juščinského, pátrání v 3 částech], Typogr. А. S. Suvorina, Petrograd, 1917, (4).

16. Кабанез и Л. Насс «Революционный невроз» [Kabanez a L. Nass, Revoluční nevróza], СПБ, 1906, (3).

17. Концевич И. М., проф. «Истоки душевной катастрофы Л. Н. Толстого» [Koncevič prof I. M., Zdroje duševní katastrofy L. N. Tolstého], München 1960, (4).

18. Ломброзо Цезарь, проф. «Гениальность и помешательство» [Lombroso prof Caesar, Geniálnost a duševní porucha], (5).

19. Марков Н. Е. «Войны темных сил» [Markov N. E., Války temných sil], Paris, 1928, (4).

20. Месснер Е. «Всемирная мятежевойна» [Messner E., Celosvětová vzpoura], Buenos-Aires, 1971, (3+).

21. Мокшанский В. М. «Сущность еврейского вопроса» [Mokšanskij V. M., Podstata hebrejské otázky], Buenos-Aires, 1957, (4+).

22. Мошков В. А. «Механика вырождения» [Moškov V. A., Mechanika degenerace], Varšava, 1910, (3).

23. Науменко В., «Великое предательство», [Naumenko V., Veliká zrada – vydání kozáků], New-York, 1962, (5).

24. Нилус С. А. «Протоколы сионских мудрецов» [Nilus S. A., Protokoly sionských mudrců], Buenos-Aires, 1955, (4).

25. Нордау-Зюдфельд Макс, д-р «Вырождение» [Norday-Züdfeld dr Max], 3. vydání Kiev-Peterburg-Charkov, 1902, (5).

26. Ортега-и-Гассет Хозе «Восстание масс»[Ortega a Hasset José, Povstání mas], vydání Čech., New-York, 1954, (3).

27. Паркс Джемс «Евреи среди народов» [Parx James, Hebrejci mezi národy], Ymca Press, Paris, 1932, (0). Obzor příčin antisemitismu. Typický příklad obrany hebrejců zednářskou YMCA..

28. Платонов Олег «Терновый венец России – Тайная история масонства 1731-1996» [Platonov Oleg, Trnitá koruna Ruska, tajná historie zednářství], Родник, Moskva, 1996, 702 стр., (5++). Bohužel autor nepřipomíná komplex vlády, ani to, že vlivní zednáři jsou homosexuálové.

29. Платонов Олег «Терновый венец России – История Русского народа в ХХ веке» [Platonov Oleg, Trnitá koruna Ruska, historie ruského národa v 20. stol.], 2 тома (1039 + 1041 стр.), Родник, Moskva, 1997 (5-). Příliš mnoho důrazu na náboženství a na monarchii.

30. Платонов Олег «Терновый венец России – Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против Христианской цивилизации» [Platonov Oleg, Trnitá koruna Ruska, záhada bezzákonnosti], 877 стр., Родник, Moskva, 1998 (5).

31. Платонов Олег «Терновый венец России – Загадка Сионских протоколов» [Platonov Oleg, Trnitá koruna Ruska, záhada sionských protokolů], 790 стр., Родник, Moskva, 1999 (5).

32. Полторацкий Н., проф. — «Бердяев и Россия» [Poltorackij prof N., Berdiaev i Rossija], New-York, 1967, (4).

33. Рид, Дуглас «Спор о Сионе» [Reed Douglas, Spor o Sioně], Dolphin Press, Durban, South Africa, (5).

34. Свядощ Абрам, проф. «Женская сексопатология» [Svjadošč prof Abram, Ženská sexopathologie], vyd. Medicina, Biblioteka praktičeskogo vrača, Moskva, 1974, (4).

35. Соловьев Владимир «Три разговора» [Solovjev Vladimir, Tři rozhovory], Čech. vyd., New-York, 1954, (2-). Масонские бредни об антихристе.

36. Толстая Александра «Отец» [Tolstaja Alexandra, Otec], 2 т., New-York, 1953, (4+).

37. Флегон А., Наумов Ю. «Русский антисемитизм и евреи» [Flegon A. a Naumov Ju., Ruský antisemitismus a hebrejci], Londýn, 1968, (3+).

38. Фрумкин Я. Г. и др. «Книга о русском еврействе 1917-1967» [Frumkin Ja. G. a dr, Kniha o ruském hebrejstvu 1917-1967], New-York, 1968, (4).

39. Ширяев Борис «Неугасимая лампада» [Širjajev Boris, Neuhasitelná lampička], New-York, 1954, (5+). Solověcký exil 20-tých let.

40. Шмаков А. С. «Свобода и Евреи» [Šmakov A. S., Svoboda i Hebrejci], Moskevská městská typografie, 1906, (4).

41. Шмаков А. С. «Международное Тайное Правительство» [Šmakov A. S., Mezinárodní tajná vláda], (4).

42. Шульгин В. В. «Что нам в них не нравится...» [Šulgin V. V., Co se nám na nich nelíbí], 2. vydání, Paris 1930, (4+). O příčinách antisemitismu v Rusku.

43. Эккер Карл, д-р «Еврейское зерцало» [Ekker dr Karl, Hebrejské zrcadlo], New-York, 1922, (4). Analyz Talmudu.


Иностранные книги

44. Albrecht Karl «Der verratene Sozialismus», 11. Auflage, Berlin, 1941, (4+).

45. Aldrich Ann «We Walk Alone», Lesbianism, New York, 1955, (3).

46. Allen Gary «None Dare Call It Conspiracy», Secret Societies in USA, 3rd ed., California, 1972, (5).

47. Andics Hellmut «Der ewige Jude», Ursachen und Geschichte des Antisemitismus, Wien, 1965, (4).

48. Barmine Alexander «Einer der entkam», Wien, 1945, (3+). Barmine byl po 25 let náčelníkem ruského oddělení „Hlasu Ameriky” a potom několikrát pobýval v blázinci ve Washingtonu.

49. Basseches N. В. «Stalin», London, 1952, (3). Zde se oznamuje, že třetí Stalinovou ženou byla Roza Kaganovič, sestra Lazara Kaganoviče (str. 231).

50. Bayer, Dr. Raymond «How the Soviet System Works», (3). Autor byl ředitelem Harwardského projektu v Mnichově v letech 1949-50 (komplex Lenina), jehož vedlejším produktem je právě tato kniha.

51. Beaty, John, PhD (Col. in US Army Intelligence) «The Iron Curtain Over America», Jews & Subversion in USA, Dallas 1952, 7th ed., (4+). Zde autor, náčelník historického oddělení americké vojenské rozvědky, hlásí, že Lenin i Stalin byli polo-hebrejcemi (str. 28).

52. Beauvoir de Simone «The Marquis de Sade», New York, 1953, (3).

53. Becker de Raymond «The Other Face of Love», Homosexuality, New York, 1968, (3).

54. Bessy Maurice «History of Magic and the Supernatural», London, 1964, (3).

55. Binns A.L. Vincent & Clare «Gilles de Rais», The Original Bluebeard, London, 1926, (4).

56. Bowen С. «Curse of the Misbegotten», The Life of Eugene O’Neill, New York, 1959, (4).

57. Bronder Dietrich Dr. «Bevor Hitler kam», 2. Auflage, Schweiz, 1975, (4). Zde autor, professor dějepisu a sám hebrejec oznamuje, jak hebrejci financovali Hitlera a pomáhali mu dosáhnout vlády.

58. Brown Bruce H. «The World’s Trouble Makers», Jews and World Unrest, Tasmania, 1961 (4+).

59. Bruno, Father de Jesus-Marie, О. С. D., ed. «Satan», New York, 1952, (3).

60. Bullock A. «Hitler», New York, 1958, (4).

61. Cars Guy des «The Dammed One», Lesbianism, New York, 1956, (3).

62. Carr William R.D., Commander R. C. N. «The Red Fog Over America», Secret Societies & Subversion in USA, 4th ed., California, 1968, (3+).

63. Cherep-Spiridovich, Count, Maj. Gen. «The Secret World Government», New York, 1926, (3-).

64. Chesterton A.K. «The New Unhappy Lords», Jews & Masonry, California, 1970, 3rd ed., (5).

65. Cole, Prof. Dr. W. «Sex and Love in the Bible», New York, 1959, (3).

66. Conquest Robert «The Great Terror», Stalin’s Great Purges, New York, 1965, (5).

67. Согу D. «The Homosexual in America», New York, 1954, (4).

68. Cory D. «Homosexuality», A Cross Cultural Approach, New York, 1956, (4).

69. Daraul Arkon «A History of Secret Societies», New York, 1962, (4+).

70. De Martino M., ed. «Sexual Behavior and Personality Characteristics», New York, 1963, (4).

71. Deriabin Petr & Gibney F. «The Secret World», Expose of the Soviet Secret Police, New York, 1959, (3+).

72. Diky Andrey «Jews in Russia and in the USSR», transl. & publ. by L. Volovlikoff, ed. 1975, (5).

73. Dillon Monsignor George F., D. D. «Grand Orient Freemasonry Unmasked» — As the Secret Power Behind Communism, London, 1965, (5).

74. Dunn L.C., prof. & Dobzhansky Th., prof. «Heredity, Race and Society», New York, 1957, (4).

75. Ebon Martin «Svetlana», The Story of Stalin’s Daughter, New York, 1967, (4+).

76. Edwardes Allen «Erotica Judaica», New York, 1967, (5).

77. Fabricant Dr. Noah, M. D. «13 (?! G. K.) Famous Patients», Freud, Hitler, Roosevelt, Gandhi, etc., New York, 1960, (3).

78. Farago Ladislas «Burn After Reading», German Espionage in WW II, New York, 1972, (4). Autor, hebrejec pracující v americké rozvědce, hlásí, že pravá ruka náčelníka Himmlerova Gestapa, Reinhard Heydrich byl polo-hebrejec (str. 26).

79. Findley Paul, Congressman «They dare to speak out», People and Institutions Confront Israel’s Lobby, Lawrence Hill Books, USA, 1985, (4).

80. Fischer Louis & Yakovlev Boris «Thirteen Who Fled», New York, 1949, (3).

81. Fischer Ruth «Stalin und der deutsche Kommunismus», Frankfurt a. M., 1952, (3). Autorka je sestrou známého amerického komunisty Gerharda Euslera, který utekl před americkým soudem z USA do Východního Německa.

82. Ford Henry Sr. «The International Jew. Jews in USA», OMNI Publ., California, 1968, (5+).

83. Forel, August, prof., MD., PhD., LL.D. «The sexual question», Physicians and Surgeons Book Company, New York, 1924, (+5+). Zde autor několikrát připomíná, že zednáři jsou tajné společnosti homosexuálů (str. 243, 244). První německé vydání je z r. 1906. První ruské vydání 1907.

84. Foster J., Ph. D. «Sex Variant Women in Literature», A Historical and Quantitative Survey, New York, 1956, (4).

85. Frazer Sir J. G. «The Golden Bough», N.Y., 1927, (5).

86. Freud Dr. Sigmund «Leonardo da Vinci», N.Y., 1955, (5).

87. Freud Dr. Sigmund «Totem and Taboo», Resemblances between the Psychic Lives of Savages and Neurotics, London, 1919, (4).

88. Frischauer W. «Himmler», New York, 1962, (4). Autor-hebrejec, pracující v americké rozvědce, hlásí, že náčelník Gestapa Himmler měl fůru hebrejských dědečků a babiček a jeho pravá ruka Heydrich byl polo-hebrejec (str. 17-18 a 30).

89. Fritsch Theodor «Handbuch der Judenfrage», 27. Auflage, Berlin, 1886, (4).

90. Garde Noel «Jonathan to Gide», Encyclopedia of Famous Homosexuals in History, New York, 1964, (+5+).

91. Garde Noel «The Homosexual in Literature», A Chronological Bibliography, ca. 700 В.С., 1958, New York, 1959, (5).

92. Gardner G. «Witchcraft Today», New York, 1955, (-3).

93. Ginzburg Eugenija «Into the Whirwind», Stalin’s Purges and Concentration Camps, London, 1967, (3).

94. Gorbatov, A.V., General «Years off My Life», London, 1964, (3).

95. Goulevitch Arcene de «Czarism and Revolution», OMNI Publ., California, 1962, (5).

96. Gramont Sanche de «The Secret War», International Espionage, New York, 1962, (5).

97. Grant Robert, Prof. of New Testament «The Secret Sayings of Jesus», The Gnostic Gospel of Thomas, New York, 1960, (3).

98. Haecker Theodor «Kierkegaard the Cripple», London, 1948, (-3).

99. Hall Radclyffe «The Well of Loneliness», Lesbianism, New York, 1956, (-2).

100. Heckethorne Charles «The Secret Societies of All Ages and Countries», in 2 vol., University Books, New York, 1965, (-2). Typická desinformace v této oblasti.

101. Heinemann F. H. «Existentialism and the Modern Predicament», New York, 1958, (4).

102. Hill D. & Williams P. «The Supernatural», New York, 1967, (3). Psychopathology as «supernatural» phenomena.

103. Hirsch W. «Genie und Entartung», Berlin, 1894, (3).

104. Hughes Pennethorne «Witchcraft», London, 1952, (3+).

105. Inquire Within «The Trail of the Serpent», Jews and Masonry, OMNI Publ., California, 1969, (4).

106. Jordan Colin «Fraudulent Conversion», Jews in the Communist Movement, London, 1955, (5+). Zde je oznámeno, že Stalin byl kavkazský polo-hebrejec (str. 25). Beria byl rovněž kavkazský polo-hebrejec (str. 50).

107. Jung, Dr. G. G. «Psychological Types», London, 1964, (5).

108. Kardel Hennecke «Adolf Hitler - Begruender Israels», 2. Auflage, Schweiz, 1978, (5+). Zde se oznamuje, že následující předáci hitlerismu byli hebrejští míšenci: Adolf Hitler (jeho děd byl hebrejec Frankenberger), jeho milenka Eva Braun měla rovněž částečně hebrejskou krev, také náměstek Hitlera Rudolf Hess, dále pravá ruka náčelníka Gestapa Himmlera Heydrich, ideolog nacismu Rosenberg, gauleiter a kat Polska Frank, ministr otrocké práce Ley (Levy) atd. Kromě toho hlavní kat hebrejského národa Adolf Eichman sám byl čistokrevný hebrejec. Tento paradox se zde objasňuje tím, že všichni tito lidé byli degeneráti a vinili v tom svoji hebrejskou krev. Proto ničili další hebrejce (komplex Hitlera).

109. Karpman Dr. Benjamin, M.D. «The Sexual Offender and His Offenses», New York, 1954, (5).

110. Koestler Arthur «Sonnenfinstemis», Stuttgart, 1948, (2-).

111. Kommoss R. «Juden hinter Stalin», Berlin/Leipzig, 1938, (3).

112. Krivitsky Walter «I was Stalin’s Agent», London 1940, (3).

113. Knupffer George «The Struggle for World Power», 3rd ed., London, 1971, (5).

114. Krafft-Ebing Prof. Dr. R. von «Psychopathia Sexualis», New York, 1965, (5).

115. Krich A.M., ed. «The Homosexuals», New York, 1954, (4).

116. Krueger Dr. Kurt «I Was Hitter’s Doctor», New York, 1953, (3+). Zde vydavatel-hebrejec tvrdí, že Hitler byl impotent, syfilitik a polo-hebrejec (str. 267-71 a 315). Matka Hitlerova prý měla Hitlera s sousedem-hebrejcem. A spisovatel-disident Vl. Maximov uvádí podobnou teorii o Stalinovi.

117. Krylov Ivan «My Career on the Soviet General Staff», as quoted in the Paris journal «Le Nouveau Promethee», May 1961, (4). Zde se oznamuje, že Stalin byl gruzínský polo-hebrejec (zdroj této informace: hebrejec G. Z. Besedovskij, bývalý sovětský diplomat v Paříži).

118. Lange-Eichbaum, Dr. W. «Genie, Irrsinn und Ruhm», Munchen, 1956, (4).

119. Langer, Dr. Walter «The Mind of Adolf Hitler», The Secret Report to President Roosevelt, New York, 1972, (5). Autor-hebrejec píše, že děd Hitlera byl hebrejcem (str. 237).

120. LaVey Anton «The Satanic Bible», New York, 1969, (-1). Published by The Hearst Corporation — compare with the criminal case of Patty Hearst.

121. Lazare, Bernard «Antisemitism», London, 1967, (3).

122. Lea H. C. «History of Witchcraft», in 3 vol., New York, 1958, (-2).

123. Levine Isaac Don «Stalin’s Great Secret», New York, 1956, (3+). Podle autora, Stalin byl nejenom agentem Ochranky, ale i homosexuálem (str. 40).

124. Lewis H. Spenser F.R. C., Ph. D. «The Mystical Life of Jesus», Rosicrucian Library, 1959, (0). Zednářský "imperátor" zde fantazíruje, že Ježíš byl zednářem!?

125. Lewis Joseph «In the Name of Humanity», Freethought Press, New York, 1967, (3). Zde hebrejec-anarchista, možná bratr předchozího Lewise, agituje proti obřezání.

126. Lewis Joseph «The Bible Unmasked», 29th ed., New York, 1963, (-2).

127. Lively Scott & Abrams Kevin «The Pink Swastika», Founders publishing corporation, Oregon, 1996, (5++). Popisují se zde všichni homosexuálové ve vládě Hitlera.

128. Lipper Elinor «Elf Jahre in sowjetischen Gefangnissen und Largern», Zurich, 1950, (3).

129. Litvinov Maxim «Notes for a Journal», Introduction by Prof. E. H. Carr and General Walter Bedell Smith, former American Ambassador in Moscow and later Director of U.S. Central Intelligence Agency CIA, New York, 1954, (3-). Zde "autor" Litvinov (ve skutečnosti bývalý sov. diplomat-hebrejec G. Z. Besedovskij) tvrdí, že žena Stalina Naděžda Allilueva byla lesbiánkou a vesele si lesbovala s lesbo-hebrejkou Zojí Mosinoj (str. 169-70). Pod tím se podepisuje náčelník americké rozvědky.

130. Lombroso Prof. Cesare «Crime, its Causes and Remedies», New York, 1918, (5).

131. Lombroso Prof. Cesare «The Face of Anarchist», (5).

132. Lombroso Prof. Cesare «Political Crimes & Criminals», (5).

133. Lyons Eugene Natanovich «Our Secret Allies — The Peoples of Russia», New York, 1953, (3+).

134. MacKenzie Norman «Secret Societies», N.Y., 1968, (3+).

135. Maler Juan «Die sieben Saeulen der Hoelle», Freimaurerei, Buenos Aires, 1974, (4).

136. Mannix Daniel «Those About to Die», Sadism and Decadance in Rome, New York, 1959, (5).

137. Mannix Daniel «The Hell Fire Club», The Secret Society of Sex Perverts, New York, 1959, (4+).

138. Mannix Daniel «The Beast», The Degenerate Life of Aleister Crowley, the High Priest of Satanism, New York, 1959, (4+).

139. Marschalko Louis «The World Conquerors», Jews & Communists, London ,1958, (3+).

140. Masters R. E. L. «Eros and Evil», The Sexual Psychopathology of Witchcraft, New York, 1962, (4).

141. Masters R. E. L. «Perverse Crimes in History», New York, 1963, (3).

142. Masters R. E. L. «The Homosexual Revolution», New York, 1962, (4+).

143. Mather John S., ed. «The Great Spy Scandal», Inside Story of Burgess and Maclean, London, (4).

144. Michelet Jules «Satanism and Witchcraft», New York, 1939, (3).

145. Mullins Eustace «New History of the Jews», USA, 1968, (3+).

146. Mullins Eustace «The Biological Jew», USA, 1968, (3+).

147. Murphy Gardner, Ph. D., ed. «An Outline of Abnormal Psychology», New York, 1954, (3).

148. O’Donnel Bernard «The World’s Worst Women», Criminal Women, London, (3).

149. O’Donnel Bernard «Should Women Hang?», Women & Crime, London, 1956, (3).

150. O’Hara Noel «The Last Virgin», Lesbianism, New York, 1959, (4+).

151. O’Grady Olivia «The Beasts of the Apocalypse», Jews in History, California, 1959, (5++).

152. Orlov Alexander (Lev Lazarevich Feldbin) «The Secret History of Stalin’s Crimes», London, 1954, (3+).

153. Ostrovsky Victor (ex Mossad agent) «By Way of Deception», St. Martin Press, New York, 1990, (4).

154. Papini Giovanni «The Devil», New York, 1954, (3).

155. Peak Marvyn «Witchcraft in England», N.Y., 1947, (3).

156. Pearl Jack «The Dangerous Assassins», The Psychology of Asisassins, New York, 1964, (4).

157. Page Knightly and Leitch «The Philby Conspiracy», Espionage, New York, 1968, (3).

158. Pendell E., Ph. D. «Sex Versus Civilization», The Noontide Press, Los Angeles, 1967, (3).

159. Pike Theodore, Rev., «Israel: Our Duty… Our Dilemma», Big Sky Press, USA, 1984, (5+). Rozbor hebrejského problému (homosexualita, semitismus a antisemitismus).

160. Poncins Vicomte Leon de «The Secret Powers Behind Revolution», Freemasonry & Judaism, London, 1929, (4).

161. Possony Dr. Prof. Stefan «Lenin, The Compulsive Revolutionary», Chicago, 1964, (5).

162. Pranaitis Rev. I. В., Prof. «The Talmud Unmasked», Los Angeles, 1964, (4). Translation of St. Petersburg ,1892, edition of Imperial Academy of Science.

163. Raguza Ivan (pseudonim of G. Besedovsky) «La vie de Staline», A. Fayard, Paris, 1938, (3). Býv. sov. diplomat-hebrejec G. Z. Besedovskij opět hlásí, že Stalin byl kavkazský polo-hebrejec (str. 14).

164. Reed Douglas «The Controversy of Zion», Veritas Publishing Company, Australia, 1985, (5).

165. Reed John «Теп Days that Shook the World», New York, 1960, (3+).

166. Reik Dr. Theodor «Masochism in Modern Man», New York, 1957, (3).

167. Reisner R.G. «Show Me the Good Parts», A Bibliography of Perversions in World Literature, New York, 1964, (4).

168. Rhodes H. Т. F. «Genius and Criminal», A Sociological Study, London, 1932, (4).

169. Rhodes H. Т. F. «The Satanic Mass», A Sociological & Criminological Study, New York, 1955, (4).

170. Roback A. A. and Th. Kiernan «History of Psychology and Psychiatry», Philosophical Library, N. Y., 1969, (4).

171. Roderich-Stoltheim F. «The Riddle of the Jew’s Success», California, 1965, (3+).

172. Roemer Wilhelm «Die Hexenbulle des Papstes Innocenz VIII», Schaffhausen, 1889, (5).

173. Ross Shelly «Fall From Grace. Sex, scandals and corruption in American Politics from 1702 to the present», Ballantine Books, New York, 1988, (4+). V této dobře dokumentované knize autor dokazuje, že žena prezidenta Roosevelta Eleanor Roosevelt byla vášnivá lesbiánka, neskrytě žijící se svou milenkou přímo v Bílém domě a píšící jí milostné dopisy o 14 stranách (str. 169-179), že náčelník FBI G. Hoower byl homo (str. 215-216), že prezident Johnson byl homo (str. 212), že prezident James Buchenan byl homo (str. 86) atd, atd.

174. Rougemont Denis de «The Devil’s Share», An Essay on the Diabolic in Modern Society, New York, 1956, (5+).

175. Rueda Enrique «The Homosexual Network», The Free Congress Research and Education Foundation, Connecticut, 1982, (4).

176. Scott Sir Walter «Demonology and Witchcraft», London, 1883, (3).

177. Schweitzer Dr. Albert «The Psychiatric Study of Jesus», Boston, 1948, (3-).

178. Senders Frederic «Brotherhood of Evil», Organized Crime in U. S., New York 1960, (4).

179. Skousen W. Cleon «The Naked Capitalist», Secret Societies in USA, Salt Lake City, 1970, (5).

180. Smith E. E., former CIA operative «The Young Stalin», New York, 1967, (4).

181. Sorokin Prof. Pitirim «The Crisis of Our Age», New York, 1957, (3-).

182. Sprenger James «Malleus Maleficarum», Frankfurt, 1582, New York, 1962, (4).

183. Stearn Jess «The Grapevine», A Report on the Secret World of the Lesbian, New York, 1964, (4).

184. Stein Dr. Leopold M. D. «Loathsome Women», The Witches Among Us, New York, 1959, (4).

185. Sterne Julian (also see Nesta Webster?!) «The Secret of the Zodiac», OMNI Publ., California, (4).

186. Suetonius «The Lives of the Twelve Caesars», N. Y., 1959, (5).

187. Summers Montague «The History of Witchcraft and Demonology», New York, 1956, (5).

188. Theen Rolf H.W. «Lenin», Genesis of a Revolutionary, New York, 1973, (4). O hebrejských předcích Lenina viz str. 162-3.

189. Trotsky Leon «Stalin», transl. by Charles Malamuth, New York, 1941, (3).

190. Ulrichs К.H. «Incubus, Urningsiebe und Blutgier», Leipzig, 1869, (4).

191. Webster Nesta «Secret Societies and Subversive Movements», 8th ed., London, 1964, (5).

192. Webster Nesta «World Revolution», London, (5).

193. Weirauch Anna «Of Love Forbidden», Lesbianism, New York, 1958, (3). Translated from German by... Whittaker Chambers, the famous Communist spy (!!!).

194. Wells H.G. «The Open Conspiracy», London, (4). Je to ten samý Wells, který píše o Marťanech.

195. Werth Alexander «New Statesman and Nation» of January 24, 1953, p. 87. Známý anglický spisovatel a novinář, který v létech 1941-45 byl válečným korespondentem v Moskvě, hlásí, že náčelník NKVD-MVD Lavrentij Beria byl kavkazský polo-hebrejec, po matce Berman. Alexandr Werth byl sám hebrejec a podobné situace výborně znal. Analogická informace je i v jiných zdrojích.

196. Whalen William «Christianity and American Freemasonry», Milwaukee, 1958, (5).

197. Whitehead Don «The FBI Story», History of FBI, New York, 1958, (3).

198. Whiting, Charles «Canaris», The International Espionage, New York, 1973, (3).

199. Williams Charles «Witchcraft», New York, 1959, (-3).

200. Wise David & Ross Th. «The Invisible Government», The CIA in Action, New York, 1965, (5).

201. Wise David & Ross Th. «The Espionage Establishment», History of CIA, New York, 1967, (5).

202. Wittels F., M.D. «Sex Habits of American Women», New York, 1953, (5).

203. Wittlin Thaddeus «The Commissar», Biography of Beria, New York, 1974, (3). Zde se hlásí, že náčelník NKVD-MVD Lavrentij Beria byl kavkazský polo-hebrejec (po matce karaimce) (str. 15).

204. Wolfe Prof. Bertram «Three Who Made a Revolution», London, 1966, (4).

205. Wsiadto Marcin «Genealogia Lenina» in the Polish magazine «Kultura», #6, June 1970, p.p.101-105, Paris, (5). Leninova matka (po otci Blank, po matce Groschopf), byla čistokrevnou hebrejkou (podle údajů známé sovětské spisovatelky Mariette Shaginian, autorky biografické knihy o Leninovi „Rodina Uljanových”, Moskva, 1957). Jelikož časopis „Kultura” je financován (a kontrolován) americkou rozvědkou CIA, zdroj tento je dosti seriozní.

206. Wylie Fh. «Generation of Vipers», USA Today, New York, 1958, (3).